...

De mediane follow-up bedroeg 15 maanden, voor de progressievrije overlevingsanalyse en 24 maanden voor de interimanalyse van de algemene overleving.Wat betreft de 362 patiënten met PD-L1 positieve aandoening, noteerde men bij 243 (67%) een progressie van de aandoening of overlijden. De mediane progressievrije overleving bedroeg 11,2 maanden in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep en 7,7 maanden in de sunitinibgroep (hazard ratio [HR] 0,74 [95% CI 0,57-0,96]; p = 0,0217). Na 12 maanden constateerde men een progressievrije overleving bij 49% (41-56) met atezolizumab plus bevacizumab versus 38% (31-45) met sunitinib. Een bevestigde objectieve respons werd bekomen bij 76 (43 %) van de 178 patiënten (35-50) in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep (bij 16 (9%) ging het om een complete respons) en bij 64 (35%) van de 184 patiënten (28-42) in de sunitinibgroep (acht (4%) patiënten bereikten een complete respons).In de ITT-populatie noteerde men bij 592 (65 %) van de 915 patiënten een progressie van de aandoening of overlijden. Ook hier constateerde men een voordeel wat betreft progressievrije overleving in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep (mediane progressievrije overleving was 11,2 maanden) versus de sunitinibgroep (8,4 maanden) (stratified HR was 0,83 (95 % CI 0,70-0,97). Na 12 maanden vertoonden 196 (48 %) van de 454 patiënten (43-53) in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep een progressievrije overleving versus 166 (41 %) van de 461 patiënten (36-45) in de sunitinibgroep. Een bevestigde objectieve respons werd bekomen bij 166 (37 %) van de 454 patiënten (32-41) in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep (24 (5%) bereikten een complete respons) en bij 153 (33%) van de 461 patiënten (29-38) in de sunitinibgroep (10 (2%) bereikten een complete respons).Behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwamen voor bij 411 (91%) patiënten in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep en 429 (96%) in de sunitinibgroep. Men noteerde minder graad 3-4 behandelingsgerelateerde bijwerkingen in de atezolizumab- plus bevacizumabgroep versus de sunitinibgroep (182 [40%] van de 451 versus 240 [54%] van de 446) en een merkelijk minder stopzetten van de behandeling ten gevolge van deze bijwerkingen (24 [5%] versus 37 [8%]).Alhoewel er tot op heden geen manifest betere overleving werd waargenomen dient, gezien de betere progressievrije overleving en het beter veiligheidsprofiel, de combinatie atezolizumab plus bevacizumab toch in overweging te worden genomen als eerstelijnsbehandeling bij voorheen onbehandeld gemetastaseerd niercelcarcinoma.Rini, B.I., Powles, T., Atkins, M.B. et all.: Atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib in patients with previously untreated metastatic renal cell carcinoma (IMmotion151): a multicentre, open-label, phase 3, randomised controlled trial. Lancet 2019; 393: 2404-15. Published Online May 9, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(19)30723-8