...

In deze rubriek van de BOhN geven we informatie over preklinische ontdekkingen of de prille ontwikkeling van een of meer geneesmiddelen. Ze worden misschien de oncologie en hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer beschrijven we enkele geneesmiddelen die door het EMA in de EU of de FDA in de VS zijn goedgekeurd.De Europese Commissie heeft een vergunning verleend voor het in de handel brengen van abemaciclib (Verzenios®) voor de behandeling van vrouwen met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde hormoonreceptorpositieve (HR+) HER2- borstkanker in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als eerstelijnshormoontherapie of bij vrouwen die al een hormoontherapie hebben gekregen. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen moet de hormoontherapie worden gecombineerd met een LH-RH-agonist (LH-RH = luteinizing hormone-releasing hormone). 1De FDA heeft het gebruik van pembrolizumab (Keytruda®) in combinatie met carboplatine en paclitaxel of nanoparticle albumin-bound (nab)-paclitaxel (Abraxane®) goedgekeurd als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd spinocellulair niet-kleincellig bronchuscarcinoom. 2Het comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenbureau heeft een positief advies gegeven voor de combinatie van atezolizumab (Tecentriq®) plus nab-paclitaxel (Abraxane®) bij de behandeling van inoperabele, plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde drievoudig negatieve borstkanker met PD-L1-expressie (≥ 1%) bij patiënten die nog geen chemotherapie voor gemetastaseerde borstkanker hebben gekregen. 1De FDA heeft het gebruik van elotuzumab (Empliciti®) intraveneus in combinatie met pomalidomide (Pomalyst®) en dexamethason goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met een multipel myeloom die al minstens twee behandelingen hebben gekregen, namelijk lenalidomide (Revlimid®) en een proteasoomremmer. 2De Europese Unie heeft bevacizumab-bvzr (Zirabev®) in februari 2019 goedgekeurd voor de behandeling van gemetastaseerde colorectale kanker, gemetastaseerde borstkanker, gevorderd, niet-reseceerbaar of gemetastaseerd of gerecidiveerd NSCLC, gevorderd en/of gemetastaseerd niercelcarcinoom en een relaps van, persisterende of gemetastaseerde baarmoederhalskanker. 1