...

Deze dubbelblinde studie werd uitgevoerd bij 945 patiënten met een niet-reseceerbaar melanoom stadium III of IV in 137 ziekenhuizen in 21 landen. De patiënten werden tussen juli 2013 en maart 2014 in een 1-1-1-verhouding gerandomiseerd naar nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg om de drie weken, vier doses in het totaal, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg om de twee weken (n = 314), nivolumab 3 mg/kg om de twee weken plus een placebo (n = 316) of ipilimumab 3 mg/kg om de drie weken, vier doses in het totaal, plus een placebo (n = 315) tot optreden van tumorprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. De patiënten werden gestratificeerd volgens de PD-L1-expressie, de BRAF-mutatietoestand en de aan- of afwezigheid van metastasen.Na een minimale follow-up van 36 maanden was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de groep nivolumab/ipilimumab (HR vs. ipilimumab = 0,55, p < 0,001). In de nivolumabgroep was de mediane totale overleving 37,6 maanden (HR vs. ipilimumab = 0,65, p < 0,001) en in de ipilimumabgroep 19,9 maanden. De totale driejaarsoverleving bedroeg respectievelijk 58%, 52% en 34%. Graad 3/4-bijwerkingen als gevolg van de behandeling zijn opgetreden bij 59% van de patiënten die een combinatietherapie kregen, bij 21% van de patiënten van de nivolumabgroep en bij 28% van de patiënten van de ipilimumabgroep.Wolchok JD et al. Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med, 11 september 11, 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1709684. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709684