...

Al deze patiënten kregen adjuvante chemotherapie toegediend en bij 74,2% werd er ook adjuvante radiotherapie verricht. De mediane tijdsduur vanaf heelkunde tot chemotherapie was 38,5 dagen (range: 0-106 dagen), 5,2% van de patiënten werden behandeld bij middel van chemotherapie binnen de drie weken en 54% werden behandeld bij middel van chemotherapie binnen de zes weken. De mediane tijdsduur van heelkunde tot radiotherapie was 167 dagen (range: 11-336 dagen) en bij 84% van de patiënten die adjuvante radiotherapie kregen, werd dit gestart meer dan zes maanden na de heelkundige interventie.De Kaplan-Meieranalyse van de algemene overleving in verhouding tot het chirurgie /chemotherapietijdsinterval '< versus > zes weken' toonde geen verschil wat de volledige cohorte betreft (P = 0,534). Een verdere indeling volgens de hormoonreceptorstatus toonde een significante verslechtering van de algemene overleving, indien de chemotherapie slechts gestart werd na meer dan zes weken voor hormoonreceptornegatieve patiënten (P = 0,006), terwijl dit niet het geval was voor hormoonreceptorpositieve patiënten (P = 0,268). De multivariate Cox-regressieanalyse, toonde aan dat deze interactie tussen 'heelkunde tot chemotherapie interval' en 'hormoonreceptorstatus' significant was (P = 0,015).Een gelijkaardige Kaplan-Meieranalyse van de algemene overleving in verhouding tot het chirurgie/chemotherapietijdsinterval '< versus > drie weken' toonde geen verschil voor zowel de volledige cohorte als voor de hormoonreceptornegatieve patiënten, en voor de hormoonreceptorpositieve patiënten afzonderlijk (P > 0,05 voor al deze vergelijkingen).Bij de 2.474 patiënten die ook een adjuvante radiotherapie ondergingen, noteerde men locoregionaal recidief bij 4,4% van de patiënten die de radiotherapie kregen binnen de zes maanden en bij 3,6%, indien deze radiotherapie pas gestart werd na zes maanden (P value for Chi-squared test: 0,465). De multivariabele analyse toont aan dat de recidiefvrije overlevingsperiode niet beïnvloed wordt door het 'chirurgie/radiotherapietijdsinterval' (P = 0,439).Uitstel van de chemotherapie na chirurgie met meer dan zes weken heeft een negatief effect, vooral voor hormoonreceptornegatieve patiënten. Voor het starten van de radiotherapie heeft dit geen belang.Abdel-Rahman, O.: Impact of timeliness of adjuvant chemotherapy and radiotherapy on the outcomes of breast cancer; a pooled analysis of three clinical trials. The Breast 38 (2018) 175 - 180. Received 10 January 2018. Received in revised form 26 January 2018. Accepted 30 January 2018. Available online 9 February 2018. https://doi.org/10.1016/j.breast.2018.01.010.