...

Negentien (76%) patiënten vertoonden een hoog-risico myelodysplastisch syndroom en vier (16%) patiënten hadden acute myeloïde leukemie. De mediane leeftijd van de cohorte bedroeg 77 jaar (IQR 70-81) en alle patiënten werden voorheen behandeld met azacitidine of decitabine met een mediaan van 13 doorgemaakte behandelingscycli (IQR 9-25). Wat de algemene respons betreft, noteerde men zes (24%, 9-45) patiënten met een volledige respons en 12 patiënten (52%, 31-73) vertoonden stabiele aandoening. De mediane responsduur bedroeg 6,3 maanden (2,1-7,8).De mediane follow-up bedroeg 8,5 maanden (IQR 3,1-12,2). De algemene mediane overleving was 8,5 maanden (6,7-12,2) en de algemene éénjaarsoverleving bedroeg 28% (15-53). De mediane algemene overleving bedroeg 8,7 maanden (7,2-15,0) met een waarschijnlijkheid van overleving na één jaar van 30% (16-57). De mediane recidiefvrije overleving bedroeg 2,8 maanden (1,7-8,3) en de 6-maand recidiefvrije overlevingswaarschijnlijkheid was 44% (28-69). Het mediane interval tot beste respons op de studie was 24,5 dagen (21-84,5), maar twee patiënten vertoonden nog een respons na meer dan 6 cycli.Initieel werd selinexor toegediend in verhouding met het lichaamsoppervlak (35 mg/m2), tweemaal per week gedurende drie weken, gevolgd door een week zonder therapie. Nochtans omwille van graad 3- of 4-bijwerkingen bij de eerste vier patiënten (trombocytopenie [n=2; 50%] en hyponatremie [n=1; 25%]) werd de dosis verminderd tot 60 mg tweemaal per week, gedurende twee weken, gevolgd door een week zonder behandeling, hetgeen tot gevolg had dat de behandeling aanzienlijk beter verdragen werd.De meest frequent genoteerde bijwerkingen waren vervolgens nausea van graad 1 of 2 (11 [52%] van de 21 patiënten), anorexie (acht [38%]), en vermoeidheid (zeven [33%]). Graad 1 of 2 smaakverlies, hypoglycaemie, of hyponatremie trad telkens op bij vier [19%] van de 21 patiënten. Thrombocytopenie van graad 3 of 4 werd waargenomen bij acht (32 %) van de 25 patiënten en hyponatremie bij vijf (20%) patiënten. Al deze bijwerkingen waren goed controleerbaar en men noteerde geen behandelingsgerelateerde ernstige bijwerkingen of behandelingsgerelateerde overlijdens.Taylor, J., Mi, X., Penson, P.V. et all: Safety and activity of selinexor in patients with myelodysplastic syndromes or oligoblastic acute myeloid leukaemia refractory to hypomethylating agents: a single-centre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020; 7: e566-74. DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-3026(20)30209-X.