...

Plaatselijke prostaatkankerEen PSMA-PET-scan wordt een aanvaardbaar beeldvormingsonderzoek voor de initiële stadiëring. Aangezien de AUC, de sensitiviteit en de specificiteit van een PSMA-PET-scan beter zijn, stelt het panel zelfs dat het niet nodig is eerst klassieke beeldvormingsonderzoeken uit te voeren voor een PSMA-PET-scan bij de initiële stadiëring en evenmin bij een relaps. Wel moet rekening worden gehouden met de kosten van het onderzoek en de aanpak van afwijkingen en situaties, die met die techniek worden gedetecteerd (wat situaties kan opleveren, die niet aan bod komen in de richtlijnen en die een complexe klinische uitdaging kunnen vormen). Gemetastaseerde prostaatkanker• Castratiegevoelige prostaatkanker: in twee gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studies was de totale overleving significant beter bij de patiënten die een drievoudige combinatietherapie hadden gekregen. De richtlijnen stellen specifiek dat bij mannen met een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker met een hoge tumorlast die in aanmerking komen voor chemotherapie, een androgeendeprivatietherapie + docetaxel + hetzij abirateron (PEACE-1-studie) hetzij darolutamide (ARASENS-studie) zou moeten worden overwogen. Opnieuw moet je rekening houden met de kosten van de behandeling en de risico's en de voordelen van de drievoudige combinatietherapie goed tegen elkaar afwegen met het oog op een optimale selectie van de patiënten die er het meeste baat bij zullen vinden.• Castratieresistente prostaatkanker: PARP-remmers voor patiënten met afwijkingen van een van de genen die zorgen voor herstel van DNA-schade door homologe recombinatie (HRR+).In de PROpel-studie had een combinatie van de PARP-remmer olaparib en abirateronacetaat gunstige effecten bij patiënten met een HRR+ tumor. Bij subgroepanalyses van de MAGNITUDE-studie (abirateronacetaat/prednison + placebo vs. niraparib + placebo) had niraparib vooral een sterk effect bij patiënten met een HRR+ tumor met een mutatie van de BRCA-genen. Dat bevestigt overigens de tweede tussentijdse analyse, die in San Francisco is gepresenteerd (Eleni Efstathiou Abstract 170). Het panel van experts waarschuwt dan ook dat de gunstige effecten die in de PROpel-studie zijn behaald, mogelijk enkel toe te schrijven zijn aan een sterk effect op tumoren met één bepaald type genetische afwijking.De spreker zei dat te oordelen naar de resultaten die ze eerder hadden gerapporteerd, de TALAPRO-2-studie meer klaarheid had kunnen scheppen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Verder onderzoek is dus vereist. Naar de presentatie van Yaw A Nyame. ASCO GU 16-18 februari 2023