...

Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd bij 865 patiënten met een HCC bij wie een levertransplantatie werd uitgevoerd. 117 patiënten hebben daarna een recidief van HCC ontwikkeld. Bij multivariate analyse bleken de volgende zeven factoren een voorspellende waarde te hebben: de nucleaire graad, bloedvatinvasie, de "downstaging" van de criteria van Milaan, de maximale diameter van de tumor bij röntgenonderzoek, de hoogste alfafoetoproteïnespiegel voor transplantatie, de verhouding neutrofielen/lymfocyten en de totale cholesterol. "Downstaging" was de factor met de sterkste voorspellende waarde voor het optreden van een recidief van HCC. De studie heeft met name aangetoond dat de overleving even goed was bij patiënten die aanvankelijk niet voldeden aan de criteria van Milaan en die daarna stapsgewijs met succes naar een lager stadium konden worden gebracht waarbij ze wel voldeden aan de criteria van Milaan, als bij de patiënten die van meet af aan de criteria van Milaan voldeden. Dat zou kunnen wijzen op een gunstigere tumorbiologie bij de patiënten bij wie met succes een "downstaging" kon worden bewerkstelligd.