...

RAINBOW is een dubbelblinde fase 3-studie waarin een combinatie van ramucirumab en paclitaxel (PTX) werd vergeleken met een placebo + PTX als tweedelijnstherapie bij een gemetastaseerd adenocarcinoom van de slokdarm-maagovergang of de maag. De patiënten hadden al een behandeling gekregen met een combinatie van een platinazout en een fluoropyrimidine. Een tweedelijnstherapie, aldus Hansjochen Wilke (Duitsland), geeft bij een dergelijke kanker gewoonlijk een overleving van ongeveer 5 maanden. Vasculaire groeifactoren zouden een rol spelen bij de tumorgroei. Zo is aangetoond dat VEGF-2 en diens receptor een rol spelen bij de pathogenese van maagkanker. Ramucirumab is een humane monoklonale antistof tegen de VEGF-2-receptor. Voor deze studie werd paclitaxel gekozen omdat het even efficiënt is als, maar minder toxisch dan irinotecan/docetaxel.In de RAINBOW-studie werden 330 patiënten behandeld met ramucirumab (8 mg/kg op dag 1 en dag 15) en paclitaxel (80 mg/m² op dag 1, 8 en 15) in cycli van 28 dagen. 335 patiënten hebben paclitaxel (zelfde dosering) en een placebo gekregen. Alle patiënten werden behandeld tot tumorprogressie of optreden van ondraaglijke toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was de totale overleving. De studie werd uitgevoerd in 3 verschillende regio's: Europa, Noord-Amerika en Australië, Midden- en Zuid-Amerika en Azië (vooral Japan).Over the rainbow...De mediane totale overleving was 2,3 maanden beter in de groep die werd behandeld met ramucirumab, dan in de placebogroep: 9,63 versus 7,36 (HR = 0,807; 95% BI: 0,678-0,962; p = 0,0169). "Het verschil was niet alleen statistisch, maar ook klinisch significant. De overleving na 6 maanden bedroeg 72% in de behandelde groep en 57% in de placebogroep. De overleving na 12 maanden was respectievelijk 40% en 30%", zei prof. Eric Van Cutsem. Dat gunstige effect bleef gehandhaafd in alle onderzochte subgroepen behalve bij de Aziatische patiënten. "Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan een betere overleving van de groepen en aan het feit dat er meer patiënten een derdelijnstherapie krijgen. We weten niet of Aziatische patiënten speciale biologische factoren vertonen. Die patiënten worden bovendien sneller behandeld."Ook de progressievrije overleving was beter in de behandelde groep dan in de placebogroep: 4,4 maanden vs. 2,86 (HR = 0,635; 95% BI: 0,536-0,752; p < 0,0001). De PFS na 6 maanden was 36% vs. 17% na 9 maanden 22% vs. 10%. Die verschillen werden teruggevonden in alle onderzochte subgroepen, zelfs bij de Aziaten. "Het totale responspercentage was vrij hoog (18-28%), wat toch opmerkelijk is voor een tweedelijnstherapie.""In de REGARD-studie waarin ramucirumab alleen werd gebruikt, werd geen sterke toename van de toxiciteit waargenomen. De combinatietherapie veroorzaakte meer vermoeidheid, neutropenie, leukopenie en hypertensie. De sterfte als gevolg van toxiciteit was echter vergelijkbaar in de twee groepen." De analyse van de levenskwaliteit is nog niet klaar en zal worden gepresenteerd op een later congres van de ASCO en/of waarschijnlijk in Barcelona. De biomoleculaire analyse loopt nog, maar heeft nog geen resultaten opgeleverd. "Het zal ons benieuwen of de patiënten al dan niet baat vinden bij de behandeling. Waarschijnlijk zullen we meer negatieve dan positieve markers vinden, maar dat blijft even belangrijk", zei Eric Van Cutsem nog.Tot besluit, de combinatie paclitaxel + ramucirumab wordt effectief een standaardtweedelijnstherapie bij gemetastaseerde maagkanker.