...

Darolutamide (Nubeqa®, Bayer) in combinatie met docetaxel en een androgeendeprivatietherapie is geïndiceerd bij de behandeling van gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker. Die goedkeuring is toegekend op grond van de resultaten van de fase III-studie ARASENS. In die studie was de sterfte een derde lager met een combinatie van darolutamide, docetaxel en een androgeendeprivatietherapie dan met een combinatie van docetaxel en een androgeendeprivatietherapie. Die nieuwe indicatie komt dus bij de al goedgekeurde indicatie plaatselijke castratieresistente prostaatkanker met een hoog risico op metastasering.De combinatie van de checkpointremmers durvalumab (een PD-L1-antagonist, Imfinzi®, AstraZeneca) en tremelimumab (een CTLA-4-antagonist, Imjudo®, AstraZeneca) is goedgekeurd voor de behandeling van gevorderde lever- en longkanker. De combinatie van die twee immunotherapeutische middelen is bedoeld als eerstelijnstherapie voor volwassen patiënten met een gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom.Diezelfde combinatie plus een chemotherapie op basis van een platinaverbinding kan ook worden gebruikt als eerstelijnstherapie bij volwassenen met een gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) stadium IV.De goedkeuringen zijn gebaseerd op de positieve resultaten van respectievelijk de fase III-studie HIMALAYA en de fase III-studie POSEIDON.Volgens nieuwe studies is vandetanib (Caprelsa®, Sanofi) onvoldoende actief om op te wegen tegen de risico's van de behandeling bij patiënten zonder RET-mutatie. Vandetanib is daarom enkel nog geïndiceerd bij patiënten met een symptomatisch, agressief, plaatselijk gevorderd inoperabel of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom met een RET-mutatie. Die mutaties moeten dus worden opgespoord voordat vandetanib wordt voorgeschreven.Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA heeft een positief advies gegeven voor een nieuwe indicatie voor cemiplimab (Libtayo®, Regeneron), meer bepaald als eerstelijnstherapie bij een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met PD-L1-expressie en zonder afwijkingen van de genen EGFR, ALK en ROS1. Cemiplimab is al geïndiceerd in monotherapie bij een tumor met een sterke PD-L1-expressie (≥ 50% van de tumorcellen). Na goedkeuring kan cemiplimab ook worden gebruikt in combinatie met een chemotherapie op basis van een platinaverbinding in geval van een tumor met een minder sterke PD-L1-expressie (≥ 1% van de tumorcellen).Het CHMP heeft ook een positief advies gegeven voor wijziging van de indicatie voor lisocabtagene maraleucel (Breyanzi® Bristol-Myers Squibb), een combinatie van CD4+ en CD8+ T-lymfocyten die genetisch zijn gemanipuleerd zodat ze een chimere antigene receptor (CAR) tegen CD19 tot expressie brengen (CAR-T-cellen). Na goedkeuring zal lisocabtagene maraleucel geïndiceerd zijn bij volwassen patiënten met een relaps van een diffuus grootcellig B-cellymfoom, een hooggradig B-cellymfoom, een primair mediastinaal B-cellymfoom en een graad 3B folliculair lymfoom, dat is gerecidiveerd binnen 12 maanden na een eerstelijnsbehandeling met cytostatica en immunotherapie of dat er resistent tegen is.Worden nu terugbetaald door het Riziv:VYXEOS Liposomal® (Japatiënten Pharrmaceuticals ), een combinatie van cytarabine en daunorubicine in poedervorm te verdunnen voor toediening via een i.v. infuus als inductietherapie (hoogstens 2 cycli van 28 dagen) bij een acute myeloïde leukemie als gevolg van een behandeling (chemotherapie, radiotherapie) of myelodysplasie. CABAZITAXEL ACCORD 20 mg/ml, een generisch geneesmiddel in de vorm van een oplossing te verdunnen voor toediening via een i.v. infuus bij de behandeling van een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die is verergerd tijdens of na chemotherapie op basis van docetaxel.CASODEX 150 mg (Orifarm) wordt aangeboden in de vorm van een blisterverpakking met 28 tabletten (prijs € 134,67) voor de behandeling van patiënten met een plaatselijk gevorderde prostaatkanker (stadium T3-T4, ongeacht het N-stadium, M0 en stadium T1-T2, N+, M0) met een hoog risico op progressie, hetzij in monotherapie hetzij als adjuvante behandeling na een radicale prostatectomie of externe radiotherapie. [J1]Misschien te schrappen afhankelijk van antwoord van auteur op vraag (mail)