...

Deze retrospectieve studie werd uitgevoerd bij meer dan 87 000 vrouwen die werden onderzocht of behandeld voor onvruchtbaarheid.De gevallen van borstkanker of gynaecologische kanker die tijdens de follow-up zijn opgetreden (gemiddelde follow-up 8,1 ± 3,8 jaar), werden geanalyseerd. Het risico op borstkanker was vergelijkbaar ongeacht of de vrouwen al dan niet een behandeling voor onvruchtbaarheid hadden gekregen (75% had een behandeling gekregen).Er werd evenmin een statistisch significant verschil in de incidentie van ovariumkanker waargenomen, zelfs bij vrouwen die viermaal of vaker werden gestimuleerd. Wat endometriumkanker betreft, werd een licht hoger risico waargenomen bij vrouwen die één tot drie cycli van IVF hadden ondergaan, maar het verschil was niet significant; bij vrouwen die een groter aantal cycli hadden ondergaan, was het risico dan weer kleiner.Omgekeerd ging IVF gepaard met een significant lager risico op baarmoederhalskanker. (referentie: Brinton LA et al. Fertil Steril., 2013;doi:10.1016/j.fertnstert.2012.12.029)