...

Deze dubbelblinde, gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie werd uitgevoerd bij 1.718 patiënten met minstens één bewezen osteolytisch letsel in 259 centra in 29 landen. De patiënten werden tussen mei 2012 en maart 2016 gerandomiseerd naar denosumab 120 mg subcutaan en een placebo intraveneus om de vier weken (n = 859) of naar zoledroninezuur 4 mg. i.v. en een placebo subcutaan om de vier weken (n = 859). De keuze van de eerstelijnstherapie voor het multipel myeloom werd overgelaten aan de onderzoekers. Het primaire eindpunt was het optreden van een eerste skeletcomplicatie. De vooraf gespecificeerde non-inferioriteitsmarge was een bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van 1,28. Denosumab was niet minder goed dan zoledroninezuur wat het optreden van een eerste skeletcomplicatie betreft (hazard ratio = 0,98, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,85-1,14, p = 0,010 voor non-inferioriteit, geen superioriteit). De mediane tijd tot een eerste skeletcomplicatie was 22,8 maanden in de denosumabgroep en 24,0 maanden in de zoledroninezuurgroep. Skeletcomplicaties zijn opgetreden bij 44% van de patiënten van de denosumabgroep en bij 45% van de patiënten van de zoledroninezuurgroep. 60% van de eerste skeletcomplicaties is opgetreden tijdens de eerste drie maanden van de studie en 81% tijdens de eerste zes maanden.De frequentste graad ≥ 3-bijwerkingen met denosumab en zoledroninezuur waren neutropenie (respectievelijk 5% en 15%), trombopenie (14% vs. 12%), anemie (12% vs. 10%), febriele neutropenie (11% vs. 10%). %) en pneumonie (8% vs. 8%). Nefrotoxiciteit werd gerapporteerd bij respectievelijk 10% en 17% van de patiënten. Hypocalciëmie ongeacht de graad is opgetreden bij respectievelijk 17% en 12% van de patiënten. Avasculaire necrose van de onderkaak is opgetreden bij respectievelijk 4% en 3% van de patiënten (p = 0,147). De frequentste bijwerking in beide groepen was pneumonie (8% in beide groepen). Eén patiënt uit de zoledroninezuurgroep is gestorven aan een hartstilstand, die werd toegeschreven aan de behandeling. Raje N. et al. Denosumab versus zoledronic acid in bone disease treatment of newly diagnosed multiple myeloma: an international, double-blind, double-dummy, randomised, controlled, phase 3 study. The Lancet Oncology Volume 19, nr. 3, pag. 370-381, maart 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30072-X; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30072-X/fulltext