...

Deze gegevens werden vergeleken met de resultaten van de DASISION-trial, waar een gelijkaardige groep van patiënten behandeld werd met dasatinib aan 100 mg/dag.Bij een mediane follow-up van 366 dagen (IQR 353-372) bemerkt men na 12 maanden bij 31 (60%) van de 52 patiënten een majeure moleculaire respons (95% CI 48-71). De berekende majeure moleculaire respons was hoger dan de onderste betrouwbaarheidsgrens van 38%, die was vastgesteld op basis van de resultaten van de DASISION-studie en waarbij rekening werd gehouden met een non-inferioriteitsmarge van 10% (p=0,0007). Men noteerde eveneens een hoger percentage (48%) van de patiënten met een majeure moleculaire respons na 12 maanden dan in de DASISION-trial*.Behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van alle graden werden waargenomen bij 50 (96%) van de 52 patiënten. Nochtans werden bijwerkingen zoals eosinofilie, basofilie, gestegen lactaatdehydrogenase, en gestegen C-reactieve proteïne eerder beschouwd als een gevolg van de CML zelf, dan als een nevenwerking van dasatinib. Pleurale effusie trad op bij vier patiënten, maar pulmonale hypertensie werd niet waargenomen.Nevenwerkingen van graad 3-4 werden genoteerd bij 12 (23%) patiënten. Neutropenie was de meest frequente nevenwerking en trad op bij drie (6%) patiënten. Bij vijf patiënten was een tijdelijke dosisonderbreking van zeven dagen (IQR 5-36 dagen) noodzakelijk omwille van hematologische (n=3) en niet-hematologische (n=2) bijwerkingen, een vermindering van de dosis tot 20 mg om de twee dagen was noodzakelijk bij drie patiënten.Een patiënt diende de behandeling te onderbreken omwille van behandelingsgerelateerde toxiciteit (QT-verlenging). Behandelingsgerelateerde overlijdens werden niet weerhouden.* Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362: 2260-70.Murai, K., Ureshino, H., Kumagai, T. et al: low-dose dasatinib in older patients with chronic myeloid leukaemia in chronic phase (DAVLEC): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet Haematol 2021; 8: p 902-911. Published:December, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-3026(21)00333-1