...

Het IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische zorg. Dit instituut voert bij onze noorderburen de regie over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van richtlijnen voor zowel oncologische als palliatieve zorg. Meer uitgebreide leverresectie Naar aanleiding van eerdere gunstige resultaten in Japanse studies, die in 2011 werden bevestigd door een studie in Nederland waarbij maar liefst 99 resecties voor het proximale cholangiocarcinoom (Klatskin-tumor) in het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam onder de loep werden genomen, opteren Nederlandse chirurgen vandaag voor een uitgebreidere leverresectie. De volledige resectie van de leverhilus én van de extrahepatische galwegen (in één keer), in combinatie met een uitgebreide (partiële) leverresectie (+ wegnemen van de centrale segmenten 1 en 4) verhoogt het aantal gunstige R0-resecties en resulteert duidelijk in een verbeterde overleving (1). De recent geanalyseerde vijfjaarsoverleving (2003-2009) in het AMC is zelfs gestegen tot 45 %. De belangrijkste prognostische factor voor overleving na resectie van het galwegcarcinoom is het verrichten van een microscopisch radicale, (R0) resectie (cf. kadertje resectiecriteria). Focus op preoperatieve voorbereiding Volgens Prof. Thomas van Gulik (AMC, Amsterdam) verricht men bij patiënten met een galblaas- of galwegcarcinoom, die een partiële leverresectie zullen ondergaan, bij voorkeur eerst een galwegdrainage uit vooraleer met een chirurgische interventie wordt begonnen. De chirurg streeft bij deze patiënten een minimaal leverrestvolume van 40 % na. Bij kleinere restvolumes (bv. 30 %) is hoogstwaarschijnlijk een preoperatieve embolisatie van de contralaterale vena portae aangewezen. Volgens de nieuwe Nederlandse richtlijn is de preoperatieve galwegdrainage van de toekomstige leverrest van toepassing bij die patiënten bij dewelke de resectie van de galwegen in combinatie met een partiële leverresectie (uitgebreide hemihepatectomie) is geïndiceerd, nl. van de segmenten 4, 5-8, bv. in geval van tumoruitbreiding aan de rechterzijde (Bismuth classificatie, type IIIa/IV). Bij het galblaascarcinoom, dat aanleiding heeft gegeven tot een obstructie-icterus, gelden dezelfde preoperatieve voorbereidingen als bij het proximaal gelokaliseerde galwegcarcinoom. Referenties