...

Na een platinumvrij interval van minimum zes maanden na het einde van de op platinumgebaseerde eerstelijnsbehandeling werd bij 182 patiënten een secundaire cytoreductieve chirurgie verricht, gevolgd door intraveneuze chemotherapie (zes 3-wekelijkse cycli van intraveneus paclitaxel [175 mg/m2] of docetaxel [75 mg/m2] gecombineerd met intraveneus carboplatine (= de chirurgiegroep) en 175 patiënten werden behandeld met enkel intraveneuze chemotherapie (de niet-chirurgiegroep).De mediane follow-up was 36,0 maanden (IQR 18,1-58,3); 36,0 maanden [18,0-60,6] voor de chirurgiegroep en 33,9 maanden [18,1-52,1] voor de niet-chirurgiegroep. Op dat ogenblik vertoonden 243 patiënten progressie van de aandoening (113 in de chirurgiegroep en 130 in de niet-chirurgiegroep), en waren er 111 patiënten overleden (55 in de chirurgiegroep en 56 in de niet-chirurgiegroep). De mediane progressievrije overleving bedroeg 17,4 maanden (95% CI 15,0-19,8) in de chirurgiegroep en 11,9 maanden (10,0-13,8) in de niet-chirurgiegroep (HR 0,58, 95% CI 0,45-0,74; p<0,0001). De mediane algemene overleving was 58,1 maand (95% CI niet schatbaar tot niet schatbaar) in de chirurgiegroep en 53,9 maand (42,2-65,5) in de niet-chirurgiegroep (HR 0,82, 95% CI 0,57-1,19). De meest frequente bijwerkingen van graad 3-4 gedurende de chemotherapie waren neutropenie (29 [17%] van de 166 patiënten in de chirurgiegroep tegenover 19 [12%] van de 156 patiënten in de niet-chirurgiegroep), leukopenie (14 [8%] tegenover acht [5%]), en anemie (tien [6%] tegenover negen [6%]). De onderzoekers noteerden vier ernstige bijwerkingen, die allemaal optraden in de chirurgiegroep: neutropenie (drie [2%] van de 166 patiënten) en gestegen creatinine in het bloed (een [1%]). Twee patiënten in de chirurgiegroep dienden de behandeling te onderbreken omwille van chemotherapiegerelateerde toxiciteit. Geen enkele patiënt overleed binnen de 60 dagen na de toegediende therapie en men noteerde in geen van beide groepen een behandelingsgerelateerd overlijden.Shi, T., Zhu, J., Feng, Y. et all: Secondary cytoreduction followed by chemotherapy versus chemotherapy alone in platinum-sensitive relapsed ovarian cancer (SOC-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021. Published Online March 8, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00006-1.