...

De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar veliparib (n = 337) of een placebo (n = 172) boven op de chemotherapie. Het primaire eindpunt was de mediane progressievrije overleving (PFS).Na een mediane follow-up van 36 maanden bedroeg de mediane PFS respectievelijk 14,5 en 12,6 maanden, een verschil van ongeveer twee maanden (HR 0,705; 95% BI 0,566-0,877; p = 0,002). Dat verschil hield lang aan: de PFS na twee en drie jaar was systematisch beter in de veliparibgroep. Dat is waarschijnlijk het minste wat je van die behandeling mag verwachten. Bij de interpretatie van de resultaten moet immers rekening worden gehouden met het feit dat de patiënten van de placebogroep in geval van tumorprogressie mochten overschakelen op veliparib (44% van de gevallen), en dat stelselmatig een onderhoudstherapie met veliparib werd gegeven bij stopzetting van de chemotherapie wegens toxiciteit (11% van de patiënten van de placebogroep).Gezien de toxiciteit van die combinatie moet misschien echter een sequentiële behandeling worden overwogen zoals eerst chemotherapie en daarna een consolidatietherapie met een PARP-remmer. Te testen.