...

Niet alleen vertoonde de apalutamidegroep een significant langer tijdsinterval tot symptomatische progressie in vergelijking met placebo (hazard ratio [HR] 0,45, 95% CI 0,32 - 0,63; p < 0.0001), maar bovendien bleek apalutamide ook gepaard te gaan met een merkelijk betere levenskwaliteit.Deze gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit gedurende de behandeling werd nagegaan gedurende 29 behandelingscycli, aan de hand van twee gezondheidsgerelateerde levenskwaliteitsvragenlijsten: de FACT-P en EQ-5D-3L vragenlijsten.De FACT-P-vragenlijst meet de algemene gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit bij patiënten met kanker in vier domeinen: fysisch welbevinden, sociaal en familiaal welbevinden, emotioneel welbevinden en functioneel welbevinden.De EQ-5D-3L is een algemeen gezondheidsgerelateerd meetinstrument van de levenskwaliteit, dat complementair is aan de eerste vragenlijst en de patiënten bevraagt over de door hen gepercipieerde gezondheidstoestand op de dag van afname wat betreft mobiliteit, zelfredzaamheid, dagelijkse activiteiten, pijn en ongemak en tenslotte angst en depressie.De mediane follow-up, wat betreft algemene overleving bedroeg 20,3 maanden (IQR 14,8-26,6). Tijdens deze periode toonden zowel de FACT-P, als de EQ-5D-3L-vragenlijst een behoud van de levenskwaliteit na het starten van apalutamide in vergelijking met degene die bij het begin van de studie werd gemeten. Daarentegen hebben de onderzoekers wel een vermindering van de levenskwaliteit opgemerkt in de placebogroep vooral wanneer men de antwoorden vergeleek op de vragen die te maken hadden met algemeen welbevinden en gevoel van verlies aan energie.Vermits apalutamide bij mannen met niet uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker resulteert in een significant langer tijdsinterval tot symptomatische progressie en een betere metastasevrije overleving, zonder nadelige effecten voor de levenskwaliteit, kan hiermee best zo vroeg mogelijk gestart worden.Saad, F., Cella, D., Basch, E. et all.: Effect of apalutamide on health-related quality of life in patients with non-metastatic castration-resistant prostate cancer: an analysis of the SPARTAN randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 1404-16. Published Online: September 10, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(18)30456-X