...

De vorsers hebben de gegevens geanalyseerd van 274 vrouwen bij wie tussen 1970 en 1986 een kanker was gediagnosticeerd voor de leeftijd van 21 jaar, die die kanker minstens 5 jaar hebben overleefd en die daarna borstkanker hebben gekregen. De mediane leeftijd op het ogenblik dat de diagnose van borstkanker werd gesteld, was 38 jaar. De patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 1.095 vrouwen van dezelfde leeftijd, hetzelfde ras en hetzelfde jaar met een de novo borstkanker.De mediane follow-up na de eerste diagnose van borstkanker bij vrouwen die als kind kanker hadden overleefd en bij het laatste contact nog in leven waren, was 8 jaar (spreiding < 1 tot 26 jaar). 92 vrouwen die als kind kanker hadden overleefd, zijn overleden, van wie 49 aan de borstkanker. De totale overleving 10 jaar na de diagnose van borstkanker was 73%. De sterfte ongeacht de doodsoorzaak was hoger bij vrouwen die een kanker tijdens de kinderjaren hadden overleefd (hazard ratio = 2,2, p < 0,001), en het verschil bleef significant na correctie voor de behandeling van de borstkanker (HR = 2,4, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,7 -3,2).De sterfte aan borstkanker na vijf en tien jaar was respectievelijk 12% en 20% bij de vrouwen die als kind een kanker hadden overleefd, en respectievelijk 9% en 13% in de controlegroep. Het risico was dus hoger, hoewel niet significant, bij de overlevenden (HR = 1,3, 95% BI = 0,9-2,0). De sterfte aan andere ziekten en met name een andere kanker, hart- en vaataandoeningen en longziekten was vijfmaal hoger bij de vrouwen die als kind kanker hadden overleefd (HR = 5,5, 95% BI = 3,4-9,0). Het risico op een tweede asynchrone borstkanker was significant hoger bij de vrouwen die als kind kanker hadden overleefd (p < 0,001): na 8 jaar bedroeg het risico respectievelijk 8,0% en 2,7%.Moskowitz CS et al. Mortality After Breast Cancer Among Survivors of Childhood Cancer: A Report From the Childhood Cancer Survivor Study. DOI: 10.1200/JCO.18.02219 Journalof Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 1 juli 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.02219?journalCode=jco