...

De auteurs hebben de frequentie van ernstige en fatale hartziekten gemeten bij 24.214 patiënten bij wie tijdens de kinderjaren een kanker was gediagnosticeerd tussen 1970 en 1999 op een mediane leeftijd van 7,0 jaar (spreiding 0 tot 20,9 jaar) en die de kanker meer dan 5 jaar hadden overleefd. De mediane leeftijd van de patiënten op het ogenblik van de analyse was 27,5 jaar (spreiding 5,6-58,9 jaar).De cumulatieve incidentie van hartlijden 30 jaar na de datum waarop de diagnose van kanker was gesteld, was 4,8%. Het risico op hartlijden was hoger bij de patiënten die lage of matige stralingsdoses (5,0-19,9 Gy) op een groot hartvolume (≥ 50% van het hart) hadden gekregen (RR = 1,6; 95% BI = 1,1-2,3), en bij de patiënten die hoge doses radiotherapie (≥ 20 Gy) op een klein hartvolume (0,1%-29,9%) hadden gekregen (RR = 2,4, 95% BI = 1,4-4,2), dan bij de overlevenden die geen radiotherapie op de hartstreek hadden gekregen.Er werd een dosis-responsrelatie waargenomen tussen een behandeling met antracyclines en hartfalen: RR 1,7 (95% BI = 1,1-2,5) bij een cumulatieve dosis van 0,1 tot < 250 mg/m² en 2,4 (95% BI = 1,7-3,5) bij een cumulatieve dosis ≥ 250 mg/m² versus geen behandeling met een antracycline. Bij een vergelijkbare dosering was het risico het hoogst bij jongere kinderen (≤ 13 jaar).Bates JE et al: Therapy-Related Cardiac Risk in Childhood Cancer Survivors: An Analysis of the Childhood Cancer Survivor Study. DOI: 10.1200/JCO.18.01764 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd op 12 maart 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01764?journalCode=jco