...

De PREVAIL-studie had al aangetoond dat enzalutamide efficiënt is bij patiënten met een castratieresistente gemetastaseerde prostaatkanker die nog geen chemotherapie hadden gekregen. Een recente analyse van de gegevens leert dat enzalutamide efficiënt is ongeacht de ligging en de uitgebreidheid van de tumor. In deze nieuwe studie hebben de auteurs patiënten met weinig of geen symptomen die een androgeendeprivatietherapie kregen, gerandomiseerd naar enzalutamide of een placebo. De studie werd uitgevoerd bij 1.513 patiënten zonder viscerale metastasen, 204 met viscerale metastasen (longen en/of lever), 867 met minder dan vier botmetastasen, 850 met vier of meer botmetastasen en 195 met alleen lymfeklierinvasie. Enzalutamide verbeterde de overleving zonder radiografische progressie bij de patiënten zonder viscerale metastasen (HR 0,18; 95% BI 0,14-0,22) en met viscerale metastasen (HR, 0,28; 95% BI 0,16-0,49) in vergelijking met de placebo. Dat was ook zo bij de patiënten met meer of minder dan vier botmetastasen (respectievelijk HR 0,16; 95% BI 0,11-0,22 en HR 0,22; 95% BI 0,16-0,29) en bij patiënten met enkel lymfeklierinvasie ((HR 0,09; 95% BI 0,04-0,19). De HR van totale overleving was < 1 in alle groepen. Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, was laag (6%) in alle geanalyseerde subgroepen.