...

De auteurs hebben de cumulatieve frequentie van late sterfgevallen (≥ 5 jaar na de diagnose), latere kankers en chronische aandoeningen geëvalueerd bij patiënten bij wie een medulloblastoom was gediagnosticeerd tussen 1970 en 1999 en die de tumor gedurende meer dan vijf jaar hadden overleefd. De resultaten werden geanalyseerd volgens de behandeling: historische behandeling (craniospinale radiotherapie [CSI] ≥ 30 Gy, geen chemotherapie), behandeling van hoogrisicotumoren (CSI ≥ 30 Gy plus chemotherapie) en behandeling van tumoren met een standaardrisico (CSI < 30 Gy plus chemotherapie), en volgens het tijdperk (1970-1979, 1980-1989 en 1990-1999). De mediane leeftijd van de 1.311 overlevenden die in aanmerking kwamen voor de studie, was 29 jaar (spreiding 6-60 jaar). De mediane tijd sinds de diagnose was 21 jaar (spreiding 5-44 jaar). De cumulatieve late sterfte ongeacht de doodsoorzaak over een periode van 15 jaar was 23,2% bij de patiënten die waren behandeld in de jaren zeventig, en 12,8% bij de patiënten die waren behandeld in de jaren negentig (p = 0,002). De sterfte aan een recidief bedroeg respectievelijk 17,7% en 9,6% (p = 0,008).Bij de 997 overlevenden die een initiële enquête hadden ingevuld, was de cumulatieve frequentie van latere kankers over een periode van 15 jaar hoger bij de overlevenden die een combinatietherapie hadden gekregen voor een tumor met een standaardrisico, dan bij de overlevenden die alleen radiotherapie hadden gekregen (9,5% versus 2,8%, p = 0,03). De cumulatieve frequentie was 4,1% bij de patiënten die een behandeling hadden gekregen voor een hoogrisicotumor. De cumulatieve frequentie van ernstige, invaliderende, levensbedreigende en dodelijke chronische gezondheidsproblemen was 56,5% bij de patiënten die waren behandeld in de jaren negentig, en 39,9% bij de patiënten die waren behandeld in de jaren zeventig (p < 0,001). De patiënten die waren behandeld in de jaren negentig, ontwikkelden vaker meerdere aandoeningen (RR = 2,89, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,31-6,38). Salloum R et al. Late Morbidity and Mortality Among Medulloblastoma Survivors Diagnosed Across Three Decades: A Report From the Childhood Cancer Survivor Study. DOI: 10.1200/JCO.18.00969. Journal of Clinical Oncology - online gepubliceerd op 7 februari 2019. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.00969?journalCode=jco