...

De open studie werd uitgevoerd bij 1.096 patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. De patiënten werden gerandomiseerd naar nivolumab (3 mg/kg) plus ipilimumab (1 mg/kg) om de drie weken, vier keer, gevolgd door nivolumab (3 mg/kg) om de twee weken (n = 550) of sunitinib (50 mg 1x/d) gedurende vier weken (cycli van zes weken) (n = 546). Respectievelijk 425 en 422 patiënten vertoonden een tumor met een intermediair of hoog risico (volgens de definitie van het International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) en respectievelijk 125 en 124 patiënten hadden een ziekte met een gunstig risicoprofiel.Na een follow-up van minstens 17,5 maanden werd een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse uitgevoerd. Volgens die analyse waren de totale overleving, het percentage objectieve respons en de progressievrije overleving beter met nivolumab/ipilimumab dan met sunitinib. De mediane totale overleving was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de 'nivolumab/ipilimumab'-groep en bedroeg 26,0 maanden in de sunitinibgroep (HR = 0,63, p < 0,001). Het percentage objectieve respons bedroeg respectievelijk 42% en 27% (p < 0,001). De mediane progressievrije overleving was respectievelijk 11,6 en 8,4 maanden (HR = 0,82, p = 0,03), maar het verschil bereikte niet het vooraf gespecificeerde α-niveau van statistische significantie (p < 0,009).De huidige analyse werd uitgevoerd na een follow-up van minstens 30 maanden. De mediane follow-up bedroeg 32,4 maanden en de gegevens werden afgesloten in augustus 2018.Bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen was de mediane totale overleving nog niet bereikt (95% BI niet te ramen) in de 'nivolumab/ipilimumab'-groep; in de sunitinibgroep bedroeg ze 37,9 maanden (95% BI 32,2 maanden - niet te ramen; HR = 0,71, p = 0,0003). De mediane progressievrije overleving bij berekening door de onderzoekers bedroeg 9,7 maanden versus 9,7 maanden (HR = 0,85, p = 0,027). De curven van de progressievrije overleving begonnen uit elkaar te gaan na 12 maanden. De geraamde progressievrije overleving na 28 maanden bedroeg respectievelijk 28% en 18%. Het percentage objectieve respons volgens de onderzoekers bedroeg respectievelijk 41% en 34% (p = 0,015). De totale overleving na 30 maanden was respectievelijk 64% en 56%.Motzer RJ et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: extended follow-up of efficacy and safety results from a randomised, controlled, phase 3 trial. The Lancet Oncology. Gepubliceerd op 16 augustus 2019; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30413-9; https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2740685?resultClick=3