...

De auteurs hebben een retrospectieve studie uitgevoerd met de gegevens van een groep van 5.673 patiënten bij wie tussen 1998 en 2009 een kanker was gediagnosticeerd. Op het moment van diagnose waren ze tussen 15 en 39 jaar en ze hebben de kanker overleefd. De controlegroep (zonder kanker) telde 57.617 personen. De overlevenden van kanker liepen een significant hoger risico op de ontwikkeling van een hart- en vaataandoening (gecorrigeerde incidentieverhouding [IRR] = 2,37, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,93 tot 2,93). Het risico was het hoogst bij de patiënten die een leukemie (IRR = 4,23, 95% BI = 1,73 tot 10,31) of borstkanker (IRR = 3,63, 95% BI = 2,41 tot 5,47) hadden overwonnen. Het risico op hart- en vaataandoeningen was nog groter bij de patiënten met vooraf bestaande cardiovasculaire risicofactoren. De totale sterfte was significant hoger bij de overlevenden met een cardiovasculaire aandoening dan bij de overlevenden zonder (hazard ratio = 10,9, 95% BI = 8,1 tot 14,8).