...

Dat verklaart waarom wordt gezocht naar alternatieven die even goed of nog beter werken en minder toxisch zijn. De combinatie van docetaxel en cyclofosfamide (TC) is een erkende adjuvante chemotherapie bij HER2-negatieve borstkanker. Belgische en Italiaanse onderzoekers hebben de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van de gerandomiseerde, gecontroleerde studies die A+T hebben vergeleken met TC als adjuvante chemotherapie bij patiënten met een HER2-negatieve borstkanker.Tot en met eind maart 2018 werden zeven gerandomiseerde, gecontroleerde studies gepubliceerd bij in het totaal 12.741 patiënten. De meta-analyse leert dat de combinatie A+T vaker bijwerkingen veroorzaakt (nausea, braken, mucositis, trombocytopenie, sensibele neuropathie) en dat de ziektevrije overleving en de totale overleving licht beter zijn met de combinatie A+T. Het verschil in ziektevrije overleving (HR 1,08; 95% BI 0,96-1,20) en totale overleving (HR 1,05; 95% BI 0,90-1,22) was echter klein en niet significant.De analyse leert ook dat A+T effectiever is bij patiënten met een hormoonreceptornegatieve tumor (n = 1.947; HR 1,12, 95% BI 0,93-1,34) dan bij patiënten met een hormoonreceptorpositieve tumor (n = 4.867; HR 1,05, 95% BI 0,86-1,27). Idem wat borstkanker stadium N2 betreft.Bij premenopauzale vrouwen daarentegen was de tendens veeleer beter met de combinatie TC. Dat is mogelijk toe te schrijven aan een hogere cumulatieve dosis van cyclofosfamide, waardoor de ovaria mogelijk sterker werden onderdrukt.We mogen dus concluderen dat hoewel de combinatie A+T iets beter is (maar geen significant verschil), de combinatie TC een valabele optie is, vooral bij vrouwen met een HR+ borstkanker als je de toxiciteit van antracyclines wilt vermijden. Of je zou het ook anders kunnen bekijken: patiënten met een hoog risico worden het best behandeld met de combinatie A+T, maar bij patiënten die een laag risico lopen, weegt de geringere toxiciteit van de combinatie TC ruim op tegen de eventueel iets lagere werkzaamheid. Geneeskunde blijft een kunst. Naar Rafael Caparica et al. Poster 247P. ESMO 2018, München, 18-23 oktober.