...

De auteurs hebben tussen 2003 en 2014 een casusgecontroleerde studie uitgevoerd bij 690 patiënten met een urotheliale blaaskanker en 665 patiënten zonder kanker. Een metaboolsyndroom werd gedefinieerd als aanwezigheid van minstens drie van de volgende vier elementen: abdominale adipositas, hypercholesterolemie, hypertensie en diabetes. Patiënten met een metaboolsyndroom liepen tweemaal meer kans om blaaskanker te krijgen (odds ratio [OR] 2,00; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,38 tot 3,19). Er was vooral een sterke correlatie met papillaire blaaskanker (OR 2,61; 95% BI 1,68 tot 4,04), maar een metaboolsyndroom correleerde niet met het al dan niet invasieve karakter van de tumor. Het verband tussen blaaskanker en metaboolsyndroom werd vooral bepaald door diabetes en obesitas en minder door hypertensie en hypercholesterolemie. De auteurs formuleren enkele hypothesen om die link uit te leggen. In feite zijn het dezelfde hypothesen als de hypothesen die naar voren worden geschoven om het verband tussen obesitas en kanker in het algemeen uit te leggen: het verband tussen een hoge cholesterolconcentratie en testosteron, dat de proliferatie van de epitheelcellen stimuleert, en het verband tussen obesitas en een hoge spiegel van vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), die eveneens de proliferatie van epitheelcellen stimuleert.