...

De dosering verlagenDe DESTINY-studie werd uitgevoerd bij 174 patiënten met een moleculaire remissie van het type MR4 (< 0,01% BCR-ABL, dus een niet-detecteerbare ziekte) of MR3 (minder dan 0,1% BCR-ABL).1 Bij die patiënten werd de dosering van de tyrosinekinaseremmer (imatinib, nilotinib of dasatinib) die ze kregen gehalveerd.Van de patiënten vertoonde 93% na 12 maanden geen tekenen van recidief. Bij de 174 patiënten zijn 12 gevallen van moleculaire relaps (d.w.z. verlies van de MR3-status bij twee consecutieve stalen) opgetreden na 2 tot 12 maanden. Het relapspercentage was 18,4% bij de patiënten die een MR3 vertoonden bij inclusie in de studie (n = 49), en 2,4% bij de patiënten die een MR4 vertoonden (n = 125). De mediane tijd tot relaps was langer bij de patiënten die een MR4 vertoonden bij inclusie in de studie: 8,7 maanden tegen 4,4 maanden bij de patiënten die een MR3 vertoonden bij inclusie in de studie.Na hervatting van de behandeling in een volledige dosering in geval van een relaps bereikten alle patiënten minstens een MR3-respons na vier maanden.De behandeling stopzettenEen tussentijdse analyse van de EURO-SKI-studie werd uitgevoerd bij 755 evalueerbare patiënten uit elf Europese landen die tussen mei 2012 en december 2014 in de studie waren opgenomen.2 De patiënten werden sinds minstens drie jaar behandeld met een tyrosinekinaseremmer en vertoonden een belangrijke moleculaire remissie (MR4) sinds minstens een jaar voor inclusie in de studie. 373 patiënten waren hun majeure moleculaire respons kwijtgespeeld na een mediane follow-up van 14,9 maanden (78,3% tijdens de eerste zes maanden na stopzetting van de behandeling). De mediane follow-up bij de patiënten die geen moleculaire relaps hadden vertoond, bedroeg 26 maanden. Na 12 maanden bedroeg de overleving in moleculaire remissie 55%, na 24 maanden was dat 50% en na 36 maanden 47%. Een moleculaire relaps werd gedefinieerd als BCR-ABL > 0,1%.Als de patiënten opnieuw worden behandeld met een tyrosinekinaseremmer, kunnen ze een nieuwe moleculaire remissie bereiken, maar de intensiteit en de duur van de remissie zijn nog niet bekend.Wat te besluiten?Het lijkt veiliger om de dosering van de tyrosinekinaseremmer te verlagen dan de behandeling helemaal stop te zetten, althans bij patiënten die gedurende meer dan vijf jaar met een tyrosinekinaseremmer werden behandeld en een type MR4 moleculaire remissie vertonen. Referenties:1. Clark RE, Polydoros F, Apperley JF, et al: Chronic myeloid leukemia patients with stable molecular responses (at least MR3) may safely decrease the dose of their tyrosine kinase inhibitor: Data from the British Destiny Study. 2016 ASH Annual Meeting. Abstract 938. Gepresenteerd op 5 december 2016.2. Mahon F-X, Richter J, Guilhot J, et al: Cessation of tyrosine kinase inhibitors treatment in chronic myeloid leukemia patients with deep molecular response: Results of the Euro-Ski trial. 2016 ASH Annual Meeting. Abstract 787. Gepresenteerd op 5 december 2016.