...

De pembrolizumabgroep vertoonde een significante en klinische betekenisvolle verbetering wat betreft progressievrije overleving in vergelijking met de chemotherapiegroep (mediane progressievrije overleving 16,5 maand tegenover 8,2; hazard ratio [HR] 0,60 [95% CI 0,45-0,80]; p=0,0002). Bovendien ging pembrolizumab als monotherapie gepaard met een verminderde incidentie van graad 3 of ergere behandelingsgerelateerde bijwerkingen (22% tegenover 66% van de patiënten). Deze goede resultaten worden bevestigd, wanneer we de levenskwaliteit beoordelen aan de hand van vragenlijsten op het ogenblik van randomisatie en na 18 weken behandeling.Na 18 weken toonden de EORTC QLQ-C30 GHS/QOL-scores (= een kankerspecifieke vragenlijst in verband met levenskwaliteit en evalueert vijf functioneringsschalen (fysisch, sociaal, rol, cognitief en emotioneel functioneren), acht symptoomschalen (vermoeidheid, nausea/braken, pijn, dyspneu, slaapstoornissen, eetlust, constipatie en diarree), financiële impact en algemene levenskwaliteit) een verbetering in de pembrolizumabgroep (LSM verandering 3,33; 95% CI -0,05 tot 6,72) en een verslechtering in de chemotherapiegroep (-5,63; -9,32 tot -1,94), met een klinisch betekenisvol verschil tussen beide groepen wat betreft LSM-verandering van 8,96 (95% CI 4,24 tot 13,69; p=0,0002). Ook de EQ-5D-3L VAS-scores (registreert de door de patiënt zelf beoordeelde gezondheidstoestand op een verticale analoge schaal waarbij de eindpunten evolueren van 'best mogelijke gezondheidsstatus' naar 'slechtst mogelijke gezondheidsstatus' en evalueert vijf dimensies: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie) toonden een verbetering in de pembrolizumabgroep na 18 weken in vergelijking met de basislijn en een verslechtering in de chemotherapiegroep. Bovendien zetten deze trends zich ook door na 45 weken met een verbetering van de EORTC QLQ-C30 GHS/QOL-scores in de pembrolizumabgroep en verslechtering in de chemotherapiegroep. Manifeste verslechtering in de chemotherapiegroep werd vooral waargenomen wat betreft fysisch functioneren, sociaal functioneren en vermoeidheid.Andre, T., Amonkar, M., Norquist, J.M. et all: Health-related quality of life in patients with microsatellite instability-high or mismatch repair deficient metastatic colorectal cancer treated with first-line pembrolizumab versus chemotherapy (KEYNOTE-177): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; 22: 665-77 Published Online: April 1, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00064-4