...

De CLEOPATRA-studie is een fase III-studie waarin de werkzaamheid en de veiligheid van een combinatie van pertuzumab, trastuzumab en docetaxel werden vergeleken met die van een combinatie van trastuzumab, docetaxel en een placebo als eerstelijnstherapie bij patiënten met een HER2-positieve, gemetastaseerde borstkanker. Bij de eerste analyse werd vastgesteld dat de mediane progressievrije overleving significant beter was met pertuzumab. Op dat ogenblik was er nog geen significant verschil in totale overleving.Duidelijk beter dan de standaardbehandeling De resultaten die enkele dagen geleden werden gepubliceerd, slaan op een follow-up van 30 maanden. Nu werd wel een significant verschil in totale overleving vastgesteld. De mediane overleving bedroeg 37,6 maanden in de groep zonder pertuzumab. In de pertuzumabgroep was het aantal patiënten nodig om de gemiddelde totale overleving te kunnen bepalen nog niet bereikt. Het overlijdensrisico was 34% lager en dat verschil was significant (p = 0,0008). Op dat ogenblik bedroeg de progressievrije overleving 12,4 maanden in de placebogroep en 18,7 maanden in de pertuzumabgroep, een verschil van 31%. Het aantal ernstige bijwerkingen was vrij vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen (29% in de groep zonder en 36% in de groep met pertuzumab).