...

Deze fase 3-non-inferioriteitsstudie werd uitgevoerd bij 470 mannen in 58 medische centra in het Verenigd Koninkrijk. De gemiddelde leeftijd was hoger dan 65 jaar en de levensverwachting langer dan 3 maanden. De patiënten werden tussen 2003 en 2009 gerandomiseerd naar radiotherapie (één enkele dosis van 8 Gy) of een i.v. injectie van ibandronaat 6 mg. De demografische kenmerken van de twee groepen waren vergelijkbaar en representatief voor de patiëntenpopulatie met prostaatkanker en pijnlijke botmetastasen. De pijn werd geëvalueerd met de Brief Pain Inventory, criteria van de WGO en de Effective Analgesic Score (EAS). De patiënten die na 4 weken geen respons vertoonden, kregen dan een andere behandeling. Er was geen significant verschil in pijnstilling na 4 en 12 weken tussen de twee groepen (WGO: - 3,7% versus - 6,7%; EAS: - 7,5% en - 3,5%). De resultaten na 26 en 52 weken waren vergelijkbaar. De radiotherapie werkte sneller, maar na 4 en 12 weken waren de scores van de levenskwaliteit (FACIT-GV4.0) vergelijkbaar in de twee groepen, ook wat de subdomeinen sociaal, familiaal, emotioneel en functioneel welzijn betreft. Elke behandeling heeft haar eigen bijwerkingen, maar er was geen verschil in toxiciteit. De mediane totale overleving was 12,2 maanden in de radiotherapiegroep en 12,9 in de ibandronaatgroep.