...

Bij 402 patiënten werd docetaxel plus trastuzumab toegediend in combinatie met pertuzumab en 406 patiënten ontvingen docetaxel plus trastuzumab in combinatie met placebo. Alle medicatie werd intraveneus toegediend om de drie weken: pertuzumab of placebo aan een oplaaddosis van 840 mg en vervolgens 420 mg; trastuzumab aan een oplaaddosis van 8 mg/kg en vervolgens 6 mg/kg; docetaxel aan 75 mg/m2 opgedreven tot 100 mg/m2. Pertuzumab of placebo en trastuzumab werden toegediend tot progressie van de aandoening; docetaxel gedurende zes cycli.De mediane follow-up bedroeg 99,9 maanden (IQR 92,9-106,4) in de pertuzumabgroep en 98,7 maanden (90,9-105,7) in de placebogroep. De mediane algemene overleving bedroeg 57,1 maanden (95% CI 50-72) in de pertuzumabgroep tegenover 40,8 maanden (36-48) in de placebogroep (HR 0,69, 95% CI 0,58-0,82). De totale overlevingspercentages waren 49% (95% CI 44-54) in de pertuzumabgroep en 35% (30-40) in de placebogroep na vijf jaar, 45% (40-50) in de pertuzumabgroep en 28% (24-33) in de placebogroep na zes jaar, 40% (35-46) in de pertuzumabgroep en 26% (21-31) in de placebogroep na 7 jaar, en 37% (31-42) in de pertuzumabgroep en 23% (19-28) in de placebogroep na 8 jaar. De meest voorkomende nevenwerking van graad 3-4 was neutropenie (200 [49%] van de 408 patiënten in de pertuzumabgroep, 183 [46%] van de 396 patiënten in de placebogroep). De meest voorkomende nevenwerkingen van graad 1-2 waren diarree (240 [59%] van de 408 patiënten in de pertuzumabgroep, 171 [43%] van de 396 patiënten in de placebogroep) en huiduitslag (153 [38%] van de 408 patiënten in de pertuzumabgroep, 93 [23%] van de 396 patiënten in de placebogroep). De overlijdens ten gevolge van behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren te wijten aan febriele neutropenie (drie [1%] van de 408), luchtwegeninfectie en slaperigheid in de pertuzumabgroep (één [<1%] van de 408 van elk), en myocardinfarct (drie van de 396 patiënten), darmperforatie (twee [1%] van de 396), pneumonie, sepsis, en cerebrovasculair accident in de placebogroep (één [<1 %] van de 396 van elk). Swain, S.M., Miles, D., Kim, S-B et al: Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2020; 21: 519-30. Published online March 12 2020 https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30863-0.