...

De mediane follow-up bedroeg 16,2 maanden (IQR 13,7-17,6) in de alectinibgroep, en 15,0 maanden (12,5-17,3) in de crizotinibgroep. Men noteerde een groter aantal stopzettingen van de behandeling in de crizotinibgroep (38 [61%] van de 62) in vergelijking met de alectinibgroep (30 [24%] van de 125), meestal omwille van progressie van de aandoening (30 [48%] van de 62 versus 20 [16%] van de 125, respectievelijk). De door de onderzoeker beoordeelde progressievrije overleving was significant beter met alectinib dan met crizotinib (hazard ratio [HR] 0,22, 95% CI 0,13-0,38; p < 0,0001; mediane progressievrije overleving niet te beoordelen versus 11,1 maanden). Een groter aantal van de patiënten in de crizotinibgroep vertoonde progressie van de aandoening of overleed (37 [60%] van de 62) dan in de alectinibgroep (26 [21%] van de 125).Ook de door een onafhankelijk beoordelingscomité gerapporteerde progressievrije overleving was significant beter in de alectinibgroep in vergelijking met de crizotinibgroep (HR 0,37; 0,22-0,61; p < 0,0001). Ook hier vertoonde een groter aantal van de patiënten in de crizotinibgroep progressie van de aandoening of overleed (31 [50%] van de 62) dan in de alectinibgroep (16 [29%] van de 125).Een objectieve respons werd bekomen bij 114 (91%) van de 125 patiënten met alectinib, en 48 (77%) van de 62 patiënten met crizotinib en deze respons was langduriger met alectinib dan met crizotinib (HR 0,22; 95% CI 0,12-0,40; p < 0,0001). De tijdsduur tot progressie naar het centraal zenuwstelsel (oorzaak specifiek HR 0,14) en het percentage van de patiënten met meetbare of niet-meetbare letsels van het centrale zenuwstelsel, dat een centraal zenuwstelsel objectieve respons bekwam, verbeterde eveneens (32 [73%] van de 44 patiënten behandeld met alectinib versus vijf [22 %] van de 23 patiënten behandeld met crizotinib). Ondanks een langere behandelingsduur met alectinib dan met crizotinib (14,7 maanden versus 12,6 maanden, respectievelijk), vertoonden een kleiner aantal patiënten graad 3-5 bijwerkingen (36 [29%] van de 125 versus 30 [48%] van de 62, respectievelijk) of ernstige bijwerkingen (19 [15%] van de 125 versus 16 [26%] van de 62, respectievelijk).Zhou C., Kim S-W., Reungwetwattana, T. et all: Alectinib versus crizotinib in untreated Asian patients with anaplastic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer (ALESIA): a randomised phase 3 study. Lancet Respir Med May 2019; Vol 7: 437-46. Published Online April 10, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30053-0