...

Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie werd uitgevoerd bij 1.088 patiënten met een asymptomatische of matig symptomatische mCRPC die nog geen chemotherapie hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar abirateron 1.000 mg/d plus prednison 5 mg 2x/d of een placebo plus prednison 5 mg 2x/d. De twee primaire eindpunten waren de overleving zonder radiografische progressie en de totale overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen.Significante verbetering van de overleving Na een gemiddelde follow-up van 49,2 maanden waren 741 patiënten overleden, dat is 96% van het vooraf gespecificeerde aantal sterfgevallen (773) waarna de eindresultaten zouden worden geanalyseerd: 354 van de 546 (65%) patiënten in de abiraterongroep en 387 van de 542 (71%) in de placebogroep. De mediane totale overleving was significant langer bij de patiënten die werden behandeld met abirateron (34,7 tegen 30,3 maanden in de placebogroep), een significante daling van het overlijdensrisico met 19% in de abiraterongroep in vergelijking met de placebogroep (HR: 0,81; p = 0,003). 238 (44%) van de patiënten die aanvankelijk alleen prednison hadden gekregen, hebben daarna toch abirateron gekregen in combinatie met prednison. 365 patiënten (67%) van de abiraterongroep en 435 patiënten (80%) van de placebogroep hebben daarna nog een andere behandeling gekregen.Goede tolerantie De frequentste graad 3/4-bijwerkingen van abirateron waren hartstoornissen (8% versus 4% met placebo), een stijging van de ALT (6% versus minder dan 1% in de placebogroep) en hypertensie (5% versus 3% in de placebogroep).Prof. Charles Ryan (UCSF, hoofdonderzoeker): "De studie toont dus aan dat het belangrijk zou kunnen zijn om abirateron vroeg in het verloop van de ziekte voor te schrijven."De sequentie bepalen In een redactioneel artikel in hetzelfde nummer van The Lancet Oncology onderstrepen Ravi Madan en William Dahut het belang van remming van de secundaire biosynthese van androgenen via CYP17 door abirateron. Van meerdere behandelingen (antiandrogenen, chemotherapie, immunotherapie en radiofarmaceutische producten) werd de laatste vijf jaar bewezen dat ze de overleving verbeteren. De grootste uitdaging is nu de ideale volgorde van die behandelingen bepalen.