...

446 patiënten (mediane [range] leeftijd, 59 [32-91] jaar) werden behandeld met abemaciclib plus fulvestrant (150 mg, tweemaal daags in cycli van 28 dagen plus fulvestrant 500 mg intramusculair op dag 1 en 15 van de eerste cyclus en vervolgens op dag 1 van elke volgende cyclus) en 223 (mediane [range] leeftijd, 62 [32-87] jaar)) kregen gerandomiseerd placebo plus fulvestrant.Op het ogenblik van de interimanalyse (20 juni 2019), wat betreft algemene overleving, noteerde men 338 overlijdens op 669 patiënten (221 in de abemaciclibgroep en 127 in de placebogroep). De mediane follow-up bedroeg 47,7 maanden. Het toevoegen van abemaciclib aan fulvestrant resulteerde in een statistisch significante stijging van de algemene overleving in vergelijking met placebo plus fulvestrant (HR: 0,757; 95% CI, 0,606-0,945; P = 0,01). De mediane overleving was toegenomen met 9,4 maanden, met een mediane algemene overleving van 46,7 maanden in de abemaciclibgroep en 37,3 maanden in de placebogroep. Ook de progressievrije overleving verbeterde significant dankzij het toevoegen van abemaciclib aan fulvestrant (HR: 0,536; 95% CI: 0,445-0,645). De mediane progressievrije overleving bedroeg 16,9 maanden in de abemaciclibgroep en 9,3 maanden in de placebogroep. De progressievrije driejaarsoverleving bedroeg 29,9% in de abemaciclibgroep versus 10,1% in de placebogroep.Hematologische bijwerkingen van graad 3 of hoger in de abemaciclibgroep bestonden voornamelijk uit neutropenie (n = 131 [29,9%]), anemie (n = 40 [9,1%]), en leukopenie (n = 49 [11,1%]). De meest voorkomende niet-hematologische bijwerking van graad 3 of hoger was diarree bij 64 (14,5%) patiënten. Deze bijwerking trad meestal op gedurende de eerste vier weken na het starten van de toediening van abemaciclib en werd efficiënt behandeld bij middel van loperamide of dosisaanpassing; het onderbreken van de behandeling omwille van diarree was zeer zelden (1,4%). Sledge Jr, G.W.; Toi, M.; Neven, P. et all: The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy--MONARCH 2 A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online September 29, 2019. Accepted for Publication: September 5, 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2019.4782