...

CVA is de frequentste oorzaak van epilepsie bij ouderen. 30-50 % van de gevallen van late epilepsie waarvan de oorzaak niet bekend is, is toe te schrijven aan subklinisch cerebrovasculair lijden. In dat licht hebben Amerikaanse vorsers onderzocht of corrigeerbare vasculaire risicofactoren die meespelen bij het verouderen van de hersenbloedvaten én de neurodegeneratie, correleren met de ontwikkeling van epilepsie, zelfs zonder klinisch CVA en dementie.Voor hun studie hebben ze de gegevens doorgenomen van de 2986 deelnemers van de Offspring Cohort die hadden deelgenomen aan onderzoek 5 van de Framingham Health Study (1991-1995), op dat ogenblik minstens 45 jaar oud waren en van wie informatie beschikbaar was over de vasculaire risicofactoren en de evolutie van de epilepsie. De gemiddelde leeftijd was 58 jaar en 48 % waren mannen. Ter herinnering, de Framingham Health Study is een longitudinale studie bij de bevolking van Framingham, die in 1948 is gestart. Tijdens een gemiddelde follow-up van 19,2 jaar zijn 55 gevallen (1,8 % van de patiënten) van epilepsie geregistreerd (26 gevallen van bewezen epilepsie, 15 van waarschijnlijke epilepsie en 14 gevallen verdacht van epilepsie).Hypertensie bleek te correleren met een bijna tweemaal hoger risico op optreden van epilepsie, zelfs na correctie voor een voorgeschiedenis van CVA of ontwikkeling van een CVA tijdens de studie. Bij een secundaire analyse waarbij patiënten met een normale bloeddruk en patiënten die een bloeddrukverlagende behandeling kregen (2613 volwassenen, 50 gevallen van epilepsie), werden uitgesloten, correleerde hypertensie met een 2,44-maal hoger risico op epilepsie. Elke stijging van de systolische bloeddruk met 10 mmHg correleerde met een 17 % hoger risico op ontwikkeling van epilepsie.De vorsers hebben ook andere risicofactoren tegen het licht gehouden zoals diabetes, een voorgeschiedenis van hart- en vaataandoeningen en roken. Die risicofactoren correleerden niet met een hoger risico op epilepsie.Epilepsie is de op twee na frequentste neurologische ziekte bij ouderen na CVA en met dementie samenhangende aandoeningen. Het is dus belangrijk hypertensie te behandelen."Onze studie leert dat hypertensie, een frequente vasculaire risicofactor, waar bovendien iets aan kan worden gedaan, een onafhankelijke voorspeller van epilepsie is bij bejaarden", verklaarde Maria Stefanidou, de belangrijkste coauteur. "Epidemiologische studies kunnen nooit een oorzakelijk verband bewijzen, maar die observatie kan toch helpen om subgroepen van patiënten te identificeren die baat zullen vinden bij een gerichte, agressieve behandeling van hypertensie. Het zou wenselijk zijn specifieke klinische studies op touw te zetten om na te gaan of vroege interventies epilepsie bij bejaarden kunnen verminderen." (referentie:Epilepsia, 16 november 2021, doi: 10.1111/epi.17108)