Alles over Nationale Raad

Een apotheker wordt dagelijks geconfronteerd met tal van uitdagingen en een toenemende werkdruk. Daarom start de Orde der Apothekers met een onafhankelijke hulplijn voor apothekers in nood.

Bij ernstig en bewezen alcoholisme of gebruik van andere verslavende middelen mag een arts dit melden aan de gynaecoloog die een fertiliteitsbehandeling zou gaan instellen. Het beroepsgeheim wijkt dan voor een hoger belang, namelijk het vrijwaren van de fysieke en psychische integriteit van het ongeboren kind.

Dat een arts na een raadpleging op afstand een ziektebriefje schrijft, is niet uitgesloten maar zal eerder de uitzondering blijven, zo stelt de Orde in een nieuw advies.

"De arts neemt deel aan programma's voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie. Het is niet 'kan deelnemen' - het is een categorische imperatief."

"De eenvormige bijdrage voor de Orde der artsen resulteert uit overleg met de tien provinciale raden. Daarbij gingen we uit van de economische realiteit. Het is nu eenmaal zo dat het leeuwendeel van de artsen doorwerkt na 65 jaar."

Op enkele dagen voor de verkiezingen van 26 mei 2019 is het wellicht gerechtvaardigd om even te herinneren aan die aandachtspunten uit mijn columns van de laatste jaren inzake gezondheidszorg, die interessant zouden kunnen zijn voor een volgende regering.

Onze huisartsenkring debateerde recent over heel wat vragen en bedenkingen met betrekking tot de concrete toepassing van de GDPR in de praktijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Moet elke patiënt individueel de toestemming geven via een patiënt consent, dat zijn behandelende (huis)arts zijn persoonlijke gegevens mag verwerken in zijn medisch dossier? Kan en mag de arts zijn patiënt informeren over de resultaten van een onderzoek of van een labotest via e-mail of telefoon zoals het momenteel heel veel gebeurt?

Een artsenpraktijk kan op redelijke gronden nieuwe patiënten weigeren, vindt de Orde. De Nationale Raad onderstreept in een advies dat de huisarts erover moet waken dat hij werk en privéleven in balans houdt.

Op 15 december las ik met een zekere blijdschap dat onze Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, er uiteindelijk toch werk wil van maken om de Orde van Artsen te moderniseren en te hervormen.

De Nationale Raad zette in een advies de principes op een rij voor het nemen van foto's van een letsel bij een kind dat vermoedelijk het gevolg is van mishandeling. De concrete vraag die de Raad behandelde betrof een schoolarts.

"Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid." De Bvas reageert zeer virulent op het jongste advies van de Orde der Artsen. "Wie heeft om welke reden dit merkwaardig en nestbevuilend advies geproduceerd?", vraagt Bvas-voorzitter dokter Moens zich af.

Het is al lang geweten dat de drie pijlers van de medische deontologie, namelijk de keuzevrijheid van de patiënt, het beroeps geheim van de arts en zijn therapeutische onafhankelijkheid (voor zover die nog bestaat), een doorn in het oog zijn van de overheid.

De Nationale Raad van de Orde wil dat gezondheidsgegevens permanent beschikbaar zijn. De patiënt moet een GMD-houdend arts aanduiden, die het Sumehr up-to-date moet houden. De Orde wil het Sumehr ook inzetten voor de veiligheid van artsen en het tegengaan van geneesmiddelenmisbruik.

De aanwezigheid van een advocaat bij het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek staat een degelijk onderzoek in de weg. Zegt de Orde der Artsen in een nieuw advies. Ze vraagt dat de interneringswet wordt aangepast. Voorts meent de Orde dat een psychiater het onderzoek mag weigeren als hij vindt dat de aanwezigheid van derden de degelijkheid van het onderzoek in het gedrang brengt.

Een advies van de Orde raadt ten stelligste het combineren van de functie van hoofdarts en die van diensthoofd af. Volgens de Nationale Raad kunnen ziekenhuizen dat zelfs beter verbieden in het reglement.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers