Alles over N-VA

Kunnen verkeersrecidivisten in plaats van een rijverbod niet beter een alternatieve werkstraf krijgen op de spoeddiensten van ziekenhuizen, zodat ze geconfronteerd worden met de gevolgen van onverantwoord rijgedrag? Het ballonnetje dat minister van Justitie Paul Van Tigchelt hierover opliet, lijkt lek.

Een aantal recente problemen met de eHealth-toepassingen ontstonden omdat er in softwarepakketten afhankelijkheden werden ingebouwd die niet nodig waren, zei Frank Robben tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Volksgezondheid. Hij gaf als voorbeeld de controle op zorgrelaties tussen patiënt en zorgverstrekkers.

De Kamercommissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen keurde op 12 maart een wetsvoorstel goed om discriminatie tussen vrouwen en mannen tegen te gaan. Het voorstel wil ook werkneemsters/nemers beschermen die afwezig zijn omwille van een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting.

Vorig jaar ontvingen BVAS, Kartel en AADM in totaal 1.466.378 euro werkingsmiddelen van het Riziv. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke naar de dotaties van de beroepsorganisaties van gezondheidsberoepen.

Drie ziekenhuisartsen op vier (74%) vinden co-governance absoluut noodzakelijk. Daarnaast is 16% van oordeel dat directie en specialisten van elk individueel ziekenhuis autonoom moeten kunnen beslissen of artsen mee-beheren of niet.

In de nacht van donderdag op vrijdag 2 februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 op de rechten van de patiënt goed. Défi, Les Engagés en N-VA onthielden zich. We zetten alle wijzigingen op een rijtje.

In een arrest van 21 december 2023 wijst het Grondwettelijk Hof (*) een verzoek tot vernietiging van de wetten van 30 juli 2022 en 27 november 2022 af. Deze wetten wijzigden de regels voor het beheersen van het aanbod van artsen. Het verzoek werd onder meer door dokter Louis Ide (N-VA) ingediend.

Voor federaal N-VA-parlementslid en tandarts Frieda Gijbels verrassen de verontrustende financiële resultaten van de algemene ziekenhuizen (Maha) niet. "Minister Vandenbroucke komt telkens met doekjes voor het bloeden in plaats van met echte structurele maatregelen", zegt ze.

Er duiken steeds meer extramurale (en dus illegale) CT-toestellen in het landschap op. De patiënt draait op voor de kosten. De maatregelen in de ziekenhuizen werken deze evolutie in de hand, vindt Frieda Gijbels (N-VA). Maar Vandenbroucke wijst naar de Vlaamse regering.

De Kamer keurde donderdag het wetsontwerp goed dat, voor dit najaar, de apothekers de bevoegdheid geeft het griepvaccin te plaatsen. Goed nieuws daarbij voor de huisartsen is dat nu ook het KB kan verschijnen dat voor hen eindelijk een honorarium regelt voor de covidprik.

"We willen de straffen voor gewelddaden tegen zorgverleners in het Strafwetboek met één niveau verhogen. Wie dan veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener met twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg, riskeert een celstraf van drie tot vijf jaar. De huidige celstraf bedraagt twee maanden tot vier jaar."

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Dove mensen die optreden als tolk krijgen dezelfde rechten en verloning als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector.

Sommige tandartsenpraktijken doen behandelingen onder lachgassedatie. Nochtans mogen enkel ziekenhuisapothekers lachgas afleveren en zijn enkel behandelingen in het ziekenhuis toegelaten. N-VA-kamerlid Frieda Gijbels vraagt daarom dringend een wetgevend kader voor de ambulante praktijk.

"Twee maatschappelijke thema's komen aan bod in deze roman: het levenseinde en het extreme voyeurisme, de beeldjescultuur die opgang maakt. Je kan het lezen als een leuk, oppervlakkig, mild satirisch verhaal. Maar bij herlezing ontdek je ook een zekere gelaagdheid."

Boudewijn Bouckaert, professor emeritus Universiteit Gent, dokter Lieve Van Ermen, voorzitter Vlaams Artsenverbond, en dokter Karel Vermeyen, lid Vlaams Artsenverbond, reflecteren over de toekomst van Vlaanderen en dan met name van de gezondheidszorg na 2024.

De Vlaamse regering legde het quotum dat na het ingangsexamen geneeskundestudies mag beginnen vast op 1.424. Voor tandheelkunde gaat het over 218 studenten. Daarmee trekt de bevoegde minister, Ben Weyts (N-VA), de quota fors op. Federaal bedragen de Riziv-quota respectievelijk 1.104 artsen en 181 tandartsen.

Partner Content

Ontdek hier hoe u Polly kan opstarten

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

De passage van Sara De Boey (30) in het tv-programma 'Kamp Waes' is niet ongemerkt voorbijgegaan. De orthopediste in spe was een van de 'overlevers' die alle proeven en uitdagingen bij de Special Forces trotseerde.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers