Alles over Herman Nys

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde op 14 juli 2022 een arts die had geweigerd een mondmasker te dragen toen dat nog wettelijk verplicht was door - inmiddels opgeheven - ministeriële besluiten uit 2020.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

Op een onlinepersconferentie lichtte minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn voorstellen toe tot wijziging van de wet op de rechten van de patiënt. Na publieke consultatie legt hij ze als wetsontwerp aan het Parlement voor.

Een nieuw Koninklijk Besluit - 7 oktober 2022, Belgisch Staatsblad 9 februari 2023 - regelt de beroepen 'orthoptist' en 'optometrist'. Het zijn nu paramedische beroepen in de zin van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG).

Een KB van 26 december 2022, bekend gemaakt in het Staatsblad van 30 december (eerste editie), regelt de terhandstelling van het covid-19-vaccin door artsen. In de toelichting bij het KB wordt deze maatregel verantwoord door de sluiting van de vaccinatiecentra.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

Een voorontwerp van wet wil de WUG wijzigen zodat ook mantelzorgers en bekwame helpers bepaalde verpleegkundige handelingen mogen stellen. Alweer een poging om door complexe bepalingen een denkbeeldig probleem te regelen.(1)

Een wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Staatsblad 17 oktober) heeft de woorden 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' vervangen door het woord 'gezondheidstoestand'. De oorspronkelijke regeling bood volgens de toelichting onvoldoende bescherming aan een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt.

Kinesiologie is niet conform de huidige stand van de wetenschap. De praktijk kan zelfs aanzien worden als kwakzalverij. Ze toepassen schendt "de eer en de waardigheid van het beroep en het maatschappelijk vertrouwen in het beroep in hoge mate."

In een arrest van 4 oktober heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich voor het eerst kunnen uitspreken over de verenigbaarheid van een euthanasiewet - en nog wel de Belgische - met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In een arrest geveld op 20 oktober oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 3 van de euthanasiewet de Grondwet schendt. Het arrest beantwoordt een zogenaamde prejudiciële vraag van de rechtbank van Dendermonde in de nasleep van de zaak Tine Nys.

Een leerkracht of trainer die een jongere een insulinespuit toedient op school of in de sportclub? Vandaag kan dat niet. In AK van 22 september 2022 kon u lezen dat minister Vandenbroucke hier een mouw wil aan passen. Maar is er wel een probleem?

Recent werd het KB met de bevoegdheden van verpleegkundigen aangepast. Dat verandert evenwel niets aan de verouderde uitgangspunten van de wet. Een fundamentele wijziging dringt zich op.

75 jaar geleden, op 20 augustus 1947, veroordeelde het Amerikaanse militaire gerechtshof 16 personen wegens misdaden gepleegd in Duitse concentratiekampen onder het mom van de wetenschap. De vier rechters formuleerden in hun arrest tien ethische en juridische beginselen voor toelaatbare medische experimenten met mensen. Ze staan nog steeds bekend als de Neurenbergcode.

Vandaag is het dag op dag twintig jaar geleden dat de federale wet op de rechten van de patiënt het daglicht zag. Twee decennia geleden was dit een baanbrekende wet. De jaren na 2002 lag de nadruk op zelfbeschikkingsrecht, op de patiënt die zelf beslist over de eigen gezondheid. Anno nu staat eerder participatie centraal.

Het Hof van Cassatie heeft een arts veroordeeld wegens het gebruiken van een vals voorschrift. In de periode van zijn schorsing door de Orde der artsen, had de arts een voorschrift voor thuisverpleging afgeleverd aan een thuisverpleegkundige. Maar, hij had dit geantidateerd.

'Patiënt krijgt gelijk van rechter, zonder zelf fout te moeten bewijzen' en 'Voortaan kan patiënt het wél halen van artsen'. Onder deze titels brachten enkele kranten recent misleidende en voorbarige informatie bij een arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 20 november 2021 (1).

Op 28 mei 2002 kondigde Koning Albert II de wet betreffende de euthanasie af. Die werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 22 juni 2002 en trad drie maanden later in werking. Een stand van zaken.