Alles over Herman Nys

Het Europees Hof van Justitie heeft een interessant arrest geveld over de vraag of aan een patiënt die een kopie vraagt van zijn dossier een kostenvergoeding mag worden gevraagd.

Verpleegkundigen die consultaties houden 'flirten soms met de grenzen van het wettelijk kader'. Want vermits ze 'gewoonlijk' onbevoegd de geneeskunde beoefenen, is dat onwettelijk. Het valt te betwijfelen of de remedie die het KCE-rapport voorstelt de beperkingen opheft.

Recent keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed om de Wet patiëntenrechten in een 'nieuw jasje' te steken. Dat voorontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State. Enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met het ontwerp dat in het voorjaar het voorwerp was van een publieke consultatie.

Een jaar geleden oordeelden twee hoge rechtshoven dat enkele bepalingen in de Belgische euthanasiewet strijdig zijn met fundamentele rechten. Voor iedereen die begaan is met de toepassing van euthanasie in een juridisch veilige context, is het wrang vast te stellen dat de wet nog niet werd aangepast.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit vierde deel schetst hij de protocols, controle en het beroepsgeheim in het kader van de wet.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit derde deel schetst hij de overeenkomsten tussen artsen en rechthebbenden.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit tweede deel schetst hij de plichten van de artsen.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering, die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit eerste deel schetst hij de aanloop tot de wet en de goedkeuring in het parlement.

De Raad van State heeft op 6 april een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof in verband met de uitoefening van de klinische psychologie. Artikel 68/1 van de WUG behoudt deze uitoefening in principe voor aan de houders van een universitair diploma in de klinische psychologie.

Een bijzonder complexe en juridisch overbodige regeling (zie ook AK 2726) beoogt bekwame helpers te onttrekken aan de onwettige uitoefening van de verpleegkunde. De complexiteit blijkt bijvoorbeeld al uit de definitie van 'bekwame helper'.

Vorige week, op 3 mei, keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin goed. De dag nadien kondigde de Vlaamse regering het decreet al af.

Het Staatsblad van 24 april 2023 maakt een aantal koninklijke besluiten van 7 april 2023 bekend waardoor vier nieuwe paramedische beroepen worden erkend en geregeld. Een eerste KB wijzigt dat van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen.

"Dat de patiënt (steeds) een geluidsopname mag maken van het gesprek met de zorgverlener, eventueel zelfs zonder diens medeweten, schaadt het vertrouwen en de dialoog tussen arts en patiënt." Voor de Orde der artsen kan dat slechts in onderling overleg en mits de arts vooraf wordt ingelicht.

Erkenningsnormen zijn gemeenschapsmaterie maar het (federale) Rekenhof oefent wel voorafgaand toezicht uit op de budgettaire gevolgen voor het federale niveau. Daar staat tegenover dat het Rekenhof de financiële gevolgen voor de gemeenschappen niet hoeft na te gaan wanneer het over de - federale - programmering en financiering van de exploitatie gaat...

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de patiëntenrechtenwet bevat enkele frappante voorbeelden van 'juridisme', of "het overheersen van juridische beschouwing of behandeling in maatschappelijke aangelegenheden".

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde op 14 juli 2022 een arts die had geweigerd een mondmasker te dragen toen dat nog wettelijk verplicht was door - inmiddels opgeheven - ministeriële besluiten uit 2020.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info