Alles over Grondwettelijk Hof

Het Hof van Beroep te Gent heeft twee zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Het Hof wil weten of bepalingen van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wel grondwettelijk zijn.

Het verbod om ereloonsupplementen aan te rekenen aan patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) is niet ongrondwettelijk, oordeelt het Grondwettelijk Hof. Onder meer BVAS had de vernietiging van dat verbod gevraagd.

Het heeft een tijd geduurd maar nu is het zover: het Staatsblad van 29 maart maakte de wet van 27 maart 2024 'houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis' bekend. Deze titel laat het niet vermoeden, maar de artikelen 134 tot en met 140 bevatten ingrijpende wijzigingen van de euthanasiewet.

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet.

De wettelijke regels over de uitoefening van de verpleegkunde zijn een labyrint geworden waarin bijna niemand nog zijn weg vindt. Het staatsblad van 12 februari publiceerde immers het bericht dat een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het KB van 20 september 2023. Het bericht vermeldt niet wie de vernietiging vraagt. Wellicht gaat het om de verpleegkundige beroepsorganisaties die eerder het verzoek bij het Grondwettelijk Hof hebben ingediend.

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet. Opvallend is dat het initiatief tot aanpassing van de euthanasiewet niet uitgaat van de regering.

Een groot aantal beroepsverenigingen van verpleegkundigen diende een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om een aantal bepalingen van de wet van 28 juni 2023 te vernietigen. Deze wet beoogt een verduidelijking van de huidige titel van verpleegkundige en wil de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin opnemen.

Op 5 oktober 2023 velde het Europees Hof van Justitie een arrest over de vrijstelling van btw voor medische verzorging zoals die is vastgelegd in het btw-wetboek. [1] In een ander arrest van 27 juni 2019 had dit Hof reeds geoordeeld dat deze vrijstelling niet zonder meer mag worden voorbehouden aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. [2]

Beoefenaars van een gezondheidszorgberoep dat onder de WUG valt, zijn vrijgesteld van BTW. Maar dat ook sommige beroepen die medische zorg verlenen buiten de WUG om hiervan kunnen genieten was een brug te ver voor een aantal beroepsorganisaties. Het Grondwettelijk Hof geeft hen nu ongelijk.

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het bezwaar van een burger dat Vaccinnet haar rechten op een privéleven schendt. Het Hof heeft wel problemen met de bevoegdheid die het Informatieveiligheidscomité krijgt om toestemming te geven voor het secundair gebruik van de gegevens over de vaccinatie tegen covid.

De Raad van State heeft op 6 april een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof in verband met de uitoefening van de klinische psychologie. Artikel 68/1 van de WUG behoudt deze uitoefening in principe voor aan de houders van een universitair diploma in de klinische psychologie.

Mag een verslaafde onder dwang worden opgenomen in een psychiatrische instelling? Is verslaving met andere woorden een geestesziekte? In een arrest van 12 januari gaf het Grondwettelijk Hof een antwoord op deze omstreden vraag.

De Vlaamse regering verlengt de projecten van 'Bewegen op verwijzing' tot eind 2025. Ze keurt ook een nieuw decreet bij het samenwerkingsakkoord goed voor de gezamenlijke gegevensverwerking over personen met vermoedelijk covid - behoorlijk laat maar ze komt daarmee tegemoet aan een arrest van het Grondwettelijk Hof.

De regeling rond de artsenquota van federaal minister Frank Vandenbroucke vindt geen genade in de ogen van N-VA. De partij trekt naar het Grondwettelijk Hof. Dit 'institutionaliseert' het onevenwicht tussen Franstalige en Vlaamse artsen terwijl "de factuur van de overconsumptie" vooral bij de Vlamingen terechtkomt", zo luidt het. Op Vlaams niveau maakt N-VA deel uit van de regering, federaal zit ze in de oppositie.

In een arrest van 4 oktober heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich voor het eerst kunnen uitspreken over de verenigbaarheid van een euthanasiewet - en nog wel de Belgische - met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info