Alles over contingentering

Vandaag, 28 januari, probeert de Interministeriële Conferentie tot een protocolakkoord te komen met verdere afspraken over de contingentering. Die houden onder meer in dat men de filter aan het begin van de geneeskundestudies beter laat werken. Maar de Franstalige ministers verantwoordelijk voor onderwijs en gezondheidszorg lieten al weten het akkoord niet te zullen ondertekenen.

De Planningscommissie bracht onlangs een 'formeel advies' uit over het artsencontingent in 2024. Dat jaar mogen 1.445 artsen in principe met de beroepsopleiding starten. Bij het advies steekt weer de tabel met de subquota voor beide Gemeenschapppen - ter informatie van de beleidsmakers.

De Kamer keurde vorige week donderdag de wetswijziging goed over hoe het aantal nieuwe artsen in klinische disciplines voortaan over de gemeenschappen wordt verdeeld.

In de Kamer kan de meerderheid de wet die het artsencontingent regelt eindelijk goedkeuren. De termijn voor overleg is verstreken, die inging na het belangenconflict dat de Franstalige Gemeenschapscommissie van Brussel tegen het wetsontwerp inriep.

Deze vraag stellen Hendrik Vuye en Veerle Wouters in een opiniestuk in Knack. Tijdens de laatste ministerraad vóór het kerstreces besloot de regering dat alle Franstalige laatstejaarstudenten geneeskunde een Riziv-nummer zullen krijgen.

Het KB dat Franstalige, dit jaar afstuderende geneeskundestudenten een Riziv-nummer verzekert, zal er niet zomaar komen. De definitieve goedkeuring ervan blijf afhankelijk van de invoering van een toelatingsproef. Dat verklaart N-VA-Kamerlid Van Peel vandaag (11/1) in een persmededeling.

Wellicht hebben wel meer onder jullie zich de jongste dagen verbaasd afgevraagd wat er fout liep tussen de Vlaamse beweging en de grootste partijpolitieke emanatie ervan.

Het stappenplan uit 2014 voor de contingenterig wordt onverkort uitgevoerd, dat stelt minister De Block vorige donderdag in De Kamer. De minister lag onder vuur van de Franstalige oppositiepartijen, die niet minder dan vijf moties indienden om de planning van artsenaantallen te herzien.

Minister Maggie De Block vraagt aan de Franstalig minister bevoegd voor hoger onderwijs snel een decreet goed te keuren dat een toelatingsexamen invoert vóór het eerste jaar geneeskunde. Dat decreet zou er moeten zijn voordat de ministerraad het KB definitief goedkeurt dat het contingent voor artsen bevriest op 60% voor Vlaanderen en 40% voor Franstalig België.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de contingentering en de reactie van de Franstalige geneeskundestudenten, schrijft de VGSO een open brief. Daarin roepen de Vlaamse studenten geneeskunde hun Franstalige collega's op om het verzet tegen de "noodzakelijke contingentering" te staken en constructief mee te werken aan de toekomst. Ze betreuren de reactie van de Franstalige studenten die, nu ze hun Riziv-nummers veilig in hun bezit hebben, de gemaakte afspraken niet meer nakomen.

Toen de Planningscommissie vorig jaar het contingent voor 2021 vastlegde gaf ze zelf te kennen dat ze de toestand van de medische activiteit in ons land onvoldoende kende. Haar advies kan daarom geen basis vormen om studenten die geslaagd zijn voor het eerste jaar geneeskunde, de toegang tot het tweede jaar te ontzeggen. Dat besliste de Raad van State eerder deze week.

Caroline Croo, Vlaams parlementslid voor de N-VA, interpelleerde in de Commissie WVG minister Jo Vandeurzen (CD&V) naar zijn houding tegenover het advies van de Planningscommissie om het de 60/40-verhouding voor de contingentering te wijzigen. Vandeurzen ziet - op dit ogenblik - geen redenen om aan de verhouding te sleutelen.

Bvas roept samen met het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) de overheid op om bij de hervorming van de EU de instroom van buitenlande artsen en tandartsen aan banden te leggen. Juist het huidige systeem werkt discriminerend, vinden ze.

Minister Maggie De Block verdedigde dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid het voorstel van de Planningscommissie voor de contingentering in 2022. Haar eigen voorstel dat hierop is gebaseerd, ligt al 3-4 weken op het kernkabinet, gaf ze mee.

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) hekelde in het Vlaams Parlement de onwil die de Franstalige Gemeenschapsregering aan de dag gelegd heeft om de instroom van geneeskundestudenten te beperken. Freya Saeys (Open Vld) verdedigde in het debat het beleid van haar partijgenoot, minister De Block.

Deze regering sprak af om geen communautaire materies aan te pakken. Het is dan de logica zelf dat minister De Block de 60/40-verhouding ongemoeid laat. Dat stelt SVH in een '11 juliboodschap'.