Alles over Ben Weyts

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het KB dat minister Vandenbroucke in de maak heeft om de taken van basisverpleegkundigen maakt dat de organisatie vanaf 2026 veel moeilijker mensen zal vinden om bloed af te nemen.

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Hoeveel artsen moet Vlaanderen opleiden? De laatste weken zorgde die vraag andermaal voor verhitte discussies en communautair opbod. Op 1 mei pleitte Solidaris-topman Paul Callewaert zelfs voor een opheffing van de numerus clausus.

"De 60/40-verdeelsleutel tussen Nederlands- en Franstaligen moet bij het bepalen van de federale contingenteringsquota behouden blijven. Ook kan het niet dat de historische compensatie voor de opgebouwde overtallen aan Franstalige artsen vervangen wordt door een ander afbouwstelsel." Dat laten het VAV en het AK-VSZ weten in een gezamenlijk persbericht.

CD&V wil volgend academiejaar 1.555 in plaats van het oorspronkelijke contingent van 1.424 studenten aan geneeskunde laten beginnen. Immers, volgens de christendemocraten verzekerde federaal minister Vandenbroucke dat alle Vlaamse afgestudeerden na zes jaar basisopleiding een Riziv-nummer krijgen.

De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) zijn niet te spreken over het advies voor de artsenquota 2029 van de planningscommissie. Er wordt een 55/45-verdeling tussen Franstalig België en Vlaanderen gehanteerd. In het verleden was dat 60/40 gebaseerd op het bevolkingsaantal. Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) reikt zijn twee Vlaamse collega's de hand.

Dove mensen die optreden als tolk krijgen dezelfde rechten en verloning als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector.

De Vlaamse regering legde het quotum dat na het ingangsexamen geneeskundestudies mag beginnen vast op 1.424. Voor tandheelkunde gaat het over 218 studenten. Daarmee trekt de bevoegde minister, Ben Weyts (N-VA), de quota fors op. Federaal bedragen de Riziv-quota respectievelijk 1.104 artsen en 181 tandartsen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrapt het speciale medische attest voor zieke leerkrachten. Binnenkort komt er nieuwe regelgeving die langdurig zieke artsen ook beter in staat moeten stellen voorzichtig opnieuw aan de slag te gaan.

Dinsdag 5 juli konden op 72 plaatsen in Vlaanderen kandidaten voor de geneeskundeopleiding deelnemen aan het toelatingsexamen. Eind volgende week zijn de resultaten bekend.

"Als we de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgen en de communautaire verdeelsleutel van het Rekenhof toepassen op de federale quota dan 'wint' de Vlaamse gemeenschap twee artsen maar verliest ze negen tandartsen."

De IMC Volksgezondheid hakte zaterdag de knoop door. Op aanbevelen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie krijgt iedereen die dat wil een boostervaccin tegen covid - ten laatste in maart 2022.

Vanochtend vond de startvergadering plaats van de Vlaamse Planningscommissie. Tijdens de vergadering werd de Leuvense decaan, professor Paul Herijgers als voorzitter verkozen. Dokter Marc Moens (VAS) is ondervoorzitter voor de kamer van artsen-specialisten en huisartsen.

Het Vlaams Artsenverbond (VAV) is niet tevreden nu blijkt dat alle afgestudeerden een Riziv-nummer krijgen en dus het artsenberoep mogen uitoefenen. Het gaat over een overtal van 357 Frans- en 64 Nederlandstalige artsen. "De Vlaamse gemeenschap wordt gestraft," vindt het VAV.

In 2020 werd overgeschakeld van fysieke, gecentraliseerde toelatingsexamens (tand)arts naar digitale proeven op tientallen locaties. De tijd was krap en dus kon het pas eind augustus. Dit jaar keert men dus terug naar het traditionele examenmoment begin juli.

Als het van het VGSO (Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg) afhangt, wordt het toelatingsexamen arts/tandarts voortaan elk jaar digitaal georganiseerd. "Minder stressvol", luidt het.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info