...

Momenteel worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op basis van de geherwaardeerde inkomsten(1) van drie jaar geleden. Maar die manier van berekenen, gaat volledig voorbij aan de actuele financiële situatie waarin zij zich bevinden, stelde minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle meer dan een jaar geleden. "Dat systeem is niet enkel onrechtvaardig, het is ook nefast voor de economie. Op die manier worden zelfstandigen die naar adem happen immers nog dieper onder water geduwd", waarschuwde ze. Als voorbeeld haalde ze de sociale bijdragen voor 'crisisjaar' 2011 aan, die berekend werden op basis van de inkomsten in 2008, een jaar van hoogconjunctuur vlak voor het uitbreken van de crisis.Laruelle gaf daarom een monitoringcomité (met daarin experts van het RSVZ, de FOD Sociale Zekerheid en vertegenwoordigers van de zelfstandigenorganisaties) de opdracht om zich over alternatieve becijferingsmethodes te buigen. Doelstelling was om dit jaar of ten laatste in 2014 van start te gaan met het nieuwe, 'rechtvaardigere' berekeningssysteem.Witte rook Op witte rook bleef het evenwel wat langer wachten dan gepland. Tot vorige week. Toen keurde de ministerraad het wetsontwerp van minister Laruelle (gebaseerd op het werk van het monitoringcomité) goed over de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen: de bijdragen worden straks berekend in functie van de inkomsten van het jaar zelf in plaats van op die van drie jaar geleden.In het nieuwe systeem zal het sociaal verzekeringscomité voorlopige kwartaalbijdragen voorstellen die gebaseerd zijn op de geïndexeerde inkomsten van het op twee na laatste jaar. Zelfstandigen zullen dat bedrag rechtstreeks kunnen verfijnen in functie van hun actuele inkomsten: verwachten ze meer inkomsten, dan kunnen ze hun bijdragen laten verhogen; verwachten ze minder inkomsten, dan kunnen ze hun kwartaalbijdrage laten verlagen. Tegen januari 2014 of ten laatste begin 2015 zou het nieuwe systeem van start moeten gaan.'Sociaal logischer' "Dit is een sociaal logischer en billijker systeem, want de bijdragen weerspiegelen de economische realiteit van de zelfstandigen beter", reageert minister Laruelle tevreden. "Wie het hoofd moet bieden aan economische moeilijkheden, wie gehospitaliseerd wordt of met bevallingsverlof gaat, wie het rustiger aan wil doen, ... zal minder bijdragen moeten betalen. En wie een 'goede' periode doormaakt, kan meteen meer bijdragen betalen."1. Het jaarinkomen wordt geherwaardeerd om het aan te passen aan de inflatie.