...

Ik spreek alleen in het bijzijn van mijn advocaat". Als u te veel Hollywoodfilms hebt gezien en denkt dat u de waakhonden van het Riziv op die manier van antwoord kunt dienen, hebt u het bij het verkeerde eind.De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) kan artsen verhoren om ongegronde aanrekeningen aan de ziekteverzekering op te sporen, bijvoorbeeld voor prestaties die niet of niet volgens de reglementering zijn geleverd, of voor elke andere onterechte zorgverlening. Na het verhoor zal de geneesheer-inspecteur een proces-verbaal van de verklaringen opstellen en bij het onderzoeksdossier voegen. Als er ernstige en nauwkeurige aanwijzingen van fraude bestaan, kan de procedure tot een sanctie leiden, van een boete of terugbetaling tot een schorsing door de Orde der Artsen of door een rechter van het recht om de geneeskunde uit te oefenen.In een schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid merkte kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) onlangs het volgende op: "De sanctie (terugbetalen en boete) kan aanzienlijk zijn voor de zorgverlener, maar toch mag hij tijdens het verhoor door de sociaal inspecteur niet bijgestaan worden door een raadsman. Dit is mijns inziens in strijd met de rechten van verdediging". Het algemene standpunt van de DGEC is dat de verhoorde persoon geen aanwezigheid van een derde kan eisen, ook niet om de belangen van de justitiabele te verdedigen. Alleen in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mag een advocaat bij het verhoor aanwezig zijn. "Het inspecterend personeel kan in bepaalde omstandigheden de aanwezigheid van een derde toestaan, bijvoorbeeld bij het verhoor van een minderjarige, een persoon met een spraakgebrek of een persoon met intellectuele gebreken" zegt het Riziv in de brochure van de controledienst."Dit leidt geenszins tot een schending van de rechten van de verdediging", meent Maggie De Block in haar schriftelijke antwoord. "De geneesheer-inspecteurs, apotheker-inspecteurs en verpleegkundige-controleurs van de DGEC zijn sociaal inspecteurs in de zin van het Sociaal Strafwetboek, (artikel 146, §1 van de gecoördineerde ZIV-wet), met de daarin bepaalde bevoegdheden." "Noch de gecoördineerde ZIV-wet, noch het Sociaal Strafwetboek voorziet een recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor", benadrukt ze."In het strafrecht bepaalt artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering welke rechten worden toegekend aan personen die worden verhoord in het kader van een strafprocedure. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 'ieder verhoor', het verhoor van 'een persoon aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd' en het verhoor van 'eenieder die van zijn vrijheid beroofd is'". "Uit dit artikel, samen gelezen met artikel 2bis van de Wet op de Voorlopige Hechtenis, volgt duidelijk dat enkel de personen die van hun vrijheid beroofd zijn, het recht hebben om tijdens het verhoor te worden bijgestaan door een advocaat", noteert de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid."Met andere woorden, zelfs dit artikel, dat van toepassing is in strafprocedures, geeft enkel recht op de aanwezigheid van een advocaat wanneer een verdachte van zijn vrijheid is beroofd".Wanneer een zorgverlener in het kader van een administratieve procedure van de DGEC wordt verhoord door sociaal inspecteurs die niet bevoegd zijn om personen van hun vrijheid te beroven, heeft hij in geen geval recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.Dat betekent echter niet dat de zorgverlener op geen enkel moment een advocaat zou kunnen raadplegen. "Hij heeft de mogelijkheid een advocaat naar keuze te raadplegen voorafgaand aan het eerste verhoor. Aangezien hij bovendien niet van zijn vrijheid beroofd is tijdens het verhoor en dus op elk moment kan gaan en staan waar hij wil, kan hem eveneens niet verboden worden het verhoor te onderbreken om zijn advocaat te raadplegen", stipt minister De Block aan.Ten slotte moeten we verduidelijken dat de inspecteurs van het Riziv bij het begin van het verhoor de arts moeten meedelen dat hij het recht heeft om te vragen dat alle vragen die worden gesteld en de antwoorden die worden gegeven letterlijk worden genoteerd. De verhoorde mag ook vragen dat alle documenten die hij in zijn bezit heeft bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd. Hij kan vragen het proces-verbaal na te lezen of te laten voorlezen en het te verbeteren of er iets aan toe te voegen. Hij heeft ook recht op een gratis kopie van de tekst van het verhoor.Vergeet evenmin dat de persoon geïnformeerd moet worden dat zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt. Een goede verstaander...