...

Momenteel wordt zowel in het kankercentrum van het UZA als van het AZ Maria Middelares geprobeerd om het aantal ziekenhuisbezoeken te minimaliseren en worden alle patiënten opgevolgd met de RemeCare-app. Aan deze app is een algoritme gekoppeld waardoor het oncologische team snel kan handelen en prospectief de oncologische patiënten kan opvolgen. Voor patiënten die wel op consultatie moeten komen, is de oncologieafdeling aangepast zodat er zo weinig mogelijk contact is tussen patiënten en zorgverlenersProf. Vulsteke besprak zijn aanpak voor verschillende kankertypes en gaf aan dat men bij alle behandelingen alert is voor mogelijke bijwerkingen die een verhoogd risico kunnen geven op complicaties wanneer een patiënt toch besmet zou blijken te zijn. Bijvoorbeeld, een verhoogde bloeddruk als bijwerking heeft een sterk verhoogd risico op fatale uitkomst tijdens een covid-19-infectie. In dit verband wordt er dan ook geprobeerd om het toedienen van steroïden zoveel mogelijk te vermijden. Bij prostaatkankerpatiënten gaat de voorkeur, indien mogelijk, naar een behandeling met perorale therapie. Indien toch chemotherapie moet gegeven worden, wordt aangeraden om profylactisch groeifactoren toe te dienen. Bij metastatische blaaskanker moet elke casus apart bekeken worden, omdat de behandeling niet altijd levensverlengend is, maar wel het risico op complicaties bij een covid-19-besmetting kan verhogen.Bij een spierinvasieve blaaskanker is het de bedoeling om de patiënt te genezen en wordt er getracht om neo-adjuvante chemotherapie toe te dienen, zodat ook de cystectomie nadien uitgevoerd kan worden. Ook hier worden er indien mogelijk profylactisch groeifactoren gegeven. Volgens prof. Vulsteke is nierkanker een ander verhaal omdat er de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt door het gebruik van immunotherapie, al dan niet met een tyrosinekinaseinhibitor. Bij patiënten waarbij de medicatie pas recent werd opgestart en de kans op genezing groot is, wordt de behandeling zoveel mogelijk verdergezet. Bij deze patiënten kan de weegschaal duidelijk doorwegen in het voordeel van efficaciteit waardoor het verhoogde risico aanvaard wordt.Voor een aantal patiënten is deelname aan een klinische studie een laatste strohalm, dus indien mogelijk tracht hij hier nog zoveel mogelijk gebruik van te maken. Een aantal fase 3-studies hebben veel kans op een positief eindpunt op basis van fase 2-resultaten. Bij deze patiënten blijven we na grondige discussie met de patiënt de mogelijkheid van deelname aanbieden omdat ook hier de kans op genezing moet afgewogen worden t.o.v. het verhoogde risico.Prof. Vulsteke besloot zijn verhaal met een verwijzing naar de richtlijnen van ASCO die continu worden aangepast op basis van de nieuwste informatie. Deze richtlijnen zijn erg bruikbaar in de praktijk. Wat betreft de aanpak bij klinische studies in coronatijden zijn er ook Belgische richtlijnen beschikbaar.De volledige voordracht van prof. Vulsteke kunt u terugvinden op de website van Scientific Summits. (https://www.scientificsummits.eu/events/webmeeting-urology-in-belgium-in-times-of-corona/)