Alles over Y-K.

Het gaat om een multicentrische, gerandomiseerde, open-label, fase III-studie uit Japan en Zuid-Korea. Daarin werden 356 patiënten met gemetastaseerd maagcarcinoom behandeld met S-1 in combinatie met leucovorine en oxaliplatine (S-1 40-60 mg en leucovorine 25 mg peroraal tweemaal daags gedurende 7 dagen plus oxaliplatine 85 mg/m2 intraveneus op dag 1 om de twee weken). Daarnaast kregen 355 patiënten S-1 in combinatie met cisplatine (S-1 40-60 mg peroraal tweemaal daags gedurende 21 dagen plus cisplatine 60 mg/m2 intraveneus op dag 1of 8 om de vijf weken).

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde fase 3-studie, uitgevoerd in 92 ziekenhuizen in 20 landen, werden 292 patiënten met een progressief hepatocellulair carcinoma na eerstelijnsbehandeling met sorafenib, en hoge alfa-foetoproteïne concentraties (> 400 ng/mL) gerandomiseerd (2:1) om ofwel behandeld te worden met ramucirumab, 8 mg/kg intraveneus om de twee weken (197 patiënten), ofwel placebo (95 patiënten).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.