Alles over USA

Naargelang van de kenmerken van de patiënten kan een adjuvante hormoontherapie bij HR+ borstkanker tot 10 jaar duren. Dat is een probleem voor jonge vrouwen met kinderwens. Vandaar het nut van de prospectieve POSITIVE-studie (Pregnancy Outcomeand Safetyof Interrupting Therapyfor women with endocrine responsIVE breast cancer), een grootschalige internationale studie waar ook België aan heeft meegewerkt. Op het SABCS 2022 zijn de eerste resultaten gepresenteerd.

Bij meerdere kankers in eenzelfde borst wordt klassiek een mastectomie aanbevolen gezien het historisch hoge risico op recidief bij vrouwen die conservatieve chirurgie hadden ondergaan gevolgd door radiotherapie. Is dat wel het juiste beleid of zijn we te voorzichtig?

Bij de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker was de totale overleving 28% beter met een combinatie van ribociclib, een cyclinedependentekinase 4/6 (CDK4/6)-remmer, plus fulvestrant dan met een placebo plus fulvestrant. Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de 'ribociclib + fulvestrant'-groep. In de 'placebo + fulvestrant'-groep bedroeg de mediane totale overleving 40,0 maanden (hazard ratio 0,724, p < 0,00455).

De IMvigor210-studie, die op het ASCO 2016 werd gepresenteerd, is een fase II-studie die het nut van atezolizumab als eerstelijnstherapie heeft aangetoond bij de behandeling van patiënten met een blaaskanker die nog geen behandeling hadden gekregen en die niet in aanmerking kwamen voor cisplatine, de standaardchemotherapie. Deze studie toont aan dat atezolizumab, een PD-L1-antagonist, een klinisch significante activiteit heeft en volgens de eerste ramingen ook een gunstig effect heeft op de totale overleving.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.