Alles over Ledermann

In deze open-label, gerandomiseerde, multicentrische studie werden 566 patiënten met platinumresistente of platinumrefractaire ovariumkanker behandeld met ofwel enkel avelumab 10 mg/kg intraveneus om de twee weken (= de avelumabgroep; n=188), ofwel avelumab plus gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLG) 40 mg/m2 intraveneus om de vier weken (= de combinatiegroep; n=188), ofwel enkel PLD (= de PLD-groep; n=190).

In deze multicentrische (123 centra in 16 landen), dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie werd bij patiënten met een recidief (na twee of meer platinumbehandelingen) van een hooggradige ovariumtumor het nut nagegaan om langdurig olaparib (300 mg in twee 150 mg tabletten tweemaal daags) toe te dienen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.