Alles over L.

In een multicentrische, gerandomiseerde Chinese fase 3-studie werden 100 patiënten met FLT3-ITD acute myeloïde leukemie, die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen, vervolgens verder behandeld met sorafenib. De controlegroep bestond uit 102 patiënten, waarbij de sorafenib werd stopgezet één week voor het uitvoeren van de allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Deze gerandomiseerde, open-label fase 3-studie vergeleek het gebruik van een inductiechemotherapie (IC) gevolgd door chemoradiotherapie (CRT) (238 patiënten) tegenover CRT (238 patiënten) alleen bij patiënten met stadium III-IVB (uitgezonderd T3N0-1) nasofaryngeaal carcinoom. De IC bestond uit twee cycli cisplatine (80 mg/m2) en fluorouracil (800 mg/m2) met een interval van 3 weken voor de CRT. De CRT bestond voor beide groepen uit 80 mg/m2 cisplatine om de drie weken gelijktijdig met de radiotherapie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.