Ribociclib in eerste lijn bij geavanceerde borstkanker?

Ribociclib in eerste lijn bij geavanceerde borstkanker?

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie, die werd uitgevoerd in 188 centra in 30 landen, ging men het effect na van het toevoegen van ribociclib aan de klassieke endocriene therapie bij 672 premenopauzale vrouwen met HR-positieve, HER2-negatieve, geavanceerde borstkanker.

Verlengde toediening letrozole onderbreken bij postmenopauzale vrouwen?

Verlengde toediening letrozole onderbreken bij postmenopauzale vrouwen?

Op basis van dierproeven, die aantoonden dat resistentie aan letrozole kan tegengegaan worden door de behandeling te onderbreken en terug op te starten werd er een multicentrische (240 centra in 22 landen) open label gerandomiseerde, parallelle fase 3-trial opgezet.