Alles over B.I.

Deze internationale (175 centra in 28 landen), gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie vergeleek bij 1.096 patiënten met een onbehandeld, lokaal uitgebreid of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom het gebruik van nivolumab plus ipilimumab (nivolumab 3 mg/kg intraveneus plus ipilimumab 1 mg/kg intraveneus om de 3 weken voor een totaal van 4 sessies, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg intraveneus om de 2 weken) of sunitinib (50 mg per os eenmaal daags gedurende 4 weken in cycli van 6 weken).

In 2018 werden wereldwijd 2,2 miljoen kankers gediagnosticeerd die kunnen toegeschreven worden aan infectie. Twee van de belangrijkste oncogene pathogenen, namelijk HPV en hepatitis B, zijn te voorkomen door vaccinatie, twee andere - Helicobacter pylori en hepatitis C - zijn behandelbaar.