Opsporing van kanker bij geesteszieken

Hoewel de frequentie van kanker bij patiënten met een ernstige geestesziekte vergelijkbaar is met die in de algemene bevolking, is de sterfte hoger. Dat zou in grote mate toe te schrijven zijn aan het screeningbeleid.

Radiotherapie en cisplatine blijven standaard bij laagrisico hpv-positieve orofaryngeale kanker

In deze open label multicentrische (32 centra in Ierland, Nederland en Engeland) gerandomiseerde, fase 3-studie werden 334 patiënten met een laagrisico hpv-positieve orofaryngeale kanker radiotherapeutisch (70 Gy in 35 fracties) behandeld met ofwel intraveneus cisplatine (100 mg/m² op dagen 1, 22 en 43 van de radiotherapie) (166 patiënten) of intraveneus cetuximab (400 mg/m² lading dosis gevolgd door zeven wekelijkse infusies van 250 mg/m²) (168 patiënten).

Suppressie ovariële functie verbetert effect van tamoxifen bij premenopauzale borstkankerpatiënten

In deze multicentrische studie werden 1.282 premenopauzale vrouwen (leeftijd < 45 jaar) met oestrogeenreceptorpositieve borstkanker en bewezen ovariële functie, na heelkundige resectie, gedurende 5 jaar ad random behandeld met ofwel tamoxifen alleen (de TAM-alleen groep = 647 patiënten), ofwel 5 jaar tamoxifen in combinatie met ovariële functiesuppressie gedurende 2 jaar, welke bestond uit maandelijkse goserelinetoediening (de 'TAM + OFS'-groep = 635 patiënten).

Hoofd- en halskanker: roken maakt de tumor agressiever

Roken is de belangrijkste risicofactor voor ontwikkeling van een spinocellulair carcinoom van het hoofd en de hals en verergert de situatie nog bij patiënten bij wie zo'n kanker is gediagnosticeerd. Sigarettenrook wijzigt het metabolisme van de cellen die de kankercellen omgeven, waardoor de kanker agressiever wordt. Het eiwit MCT4 ligt ten grondslag aan dat mechanisme.

Twee mijlpaalstudies verbeteren behandeling bij castratieresistente prostaatkanker

Christophe Vandenbussche

Tijdens het derde presidentiële symposium op het congres van de European Society for Medical Oncology 2019 werden twee mijlpaalstudies gepresenteerd die de behandeling van een gevorderde castratieresistente prostaatkanker zullen veranderen. De PROfound-studie werd uitgevoerd met olaparib, een PARP-remmer, na opsporing van BRCA-mutaties. In de CARD-studie werden positieve resultaten behaald met cabazitaxel als derdelijnstherapie.

MONALEESA-3: eerstelijnstherapie met ribociclib plus hormoontherapie bij gevorderde borstkanker

Daniel M. Keller, PhD

Bij de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker was de totale overleving 28% beter met een combinatie van ribociclib, een cyclinedependentekinase 4/6 (CDK4/6)-remmer, plus fulvestrant dan met een placebo plus fulvestrant. Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de 'ribociclib + fulvestrant'-groep. In de 'placebo + fulvestrant'-groep bedroeg de mediane totale overleving 40,0 maanden (hazard ratio 0,724, p < 0,00455).

Neoadjuvante behandeling met pembrolizumab plus chemotherapie verhoogt percentage complete remissie bij drievoudig negatieve borstkanker

Daniel M. Keller, PhD

In een studie bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker resulteerde een neoadjuvante behandeling met pembrolizumab, een PD-1-antagonist, in combinatie met een chemotherapie op basis van een platinaverbinding gevolgd door een adjuvante behandeling met pembrolizumab in een statisch significante en klinisch betekenisvolle stijging van het percentage complete pathologische respons (pCR).

MONARCH 2: betere totale overleving na 9 maanden met abemaciclib + fulvestrant bij een HR-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker

Christophe Vandenbussche

Bij vrouwen met een ER-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker die niet had gereageerd op een hormoontherapie, was de overleving in de MONARCH 2-studie 9,4 maanden beter met een combinatie van de CDK4/6-remmer abemaciclib en fulvestrant dan met een combinatie van een placebo plus fulvestrant. De totale overleving was 46,7 maanden met abemaciclib plus fulvestrant en 37,3 maanden met de placebo plus fulvestrant.

Toevoeging van veliparib aan carboplatine/paclitaxel verhoogt progressievrije overleving bij vrouwen met HER2-negatieve borstkanker met BRCA-mutatie

Christophe Vandenbussche

In een fase 3-studie bij vrouwen met een gevorderde HER2-negatieve borstkanker met een mutatie van het BRCA1- of het BRCA2-gen was de progressievrije overleving significant beter met de combinatie veliparib, een PARP-remmer, plus carboplatine/paclitaxel dan met een placebo plus carboplatine/paclitaxel. Dat gunstige effect hield lang aan: de progressievrije overleving na drie jaar bedroeg 26% in de veliparibgroep en 11% in de placebogroep.

Aangeboren hartziekte en risico op ontwikkeling van kanker

Zweedse auteurs hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 21.982 kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartziekte en 219.816 gezonde controlepersonen. Het risico op ontwikkeling van kanker was meer dan 2 keer hoger bij de patiënten met een aangeboren hartziekte dan in de controlegroep.

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.