Verschil in risico van HCC met entecavir en met tenofovir

Verschil in risico van HCC met entecavir en met tenofovir

De incidentie van hepatocellulair carcinoom blijkt hoger te zijn bij een eerstelijnstherapie met entecavir dan met tenofovir bij de behandeling van chronische hepatitis B.

Pazopanib efficiënt bij maligne solitaire fibreuze tumoren

Pazopanib efficiënt bij maligne solitaire fibreuze tumoren

In deze één-arm fase 2-studie werden 35 patiënten met een histologisch bewezen, gemetastaseerde of niet-reseceerbare, gedifferentieerde solitaire fibreuze tumor, die progressief (volgens RECIST-criteria) werden na systemische chemotherapie behandeld met pazopanib (800 mg per dag), en dit tot het optreden van progressie of intolerantie.

Letrozole biedt weinig meerwaarde bij nabehandeling postmenopauzale borstkanker

Letrozole biedt weinig meerwaarde bij nabehandeling postmenopauzale borstkanker

Deze multicentrische (158 centra in de USA, Canada en Ierland) gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie onderzocht het bijkomend nut van letrozole tegenover placebo bij 3.966 vrouwen. Ze waren ziektevrij na vijf jaar behandeling met een aromatase-inhibitor of tamoxifen.

Vroege cardiotoxiciteit en prognose van AML bij kinderen

Vroege cardiotoxiciteit en prognose van AML bij kinderen

Vroege cardiotoxiciteit van de behandeling kan correleren met een minder goede evenementvrije en totale overleving bij kinderen met een acute myeloïde leukemie (AML).

Regelmatige inname van aspirine verlaagt HCC-risico

Regelmatige inname van aspirine verlaagt HCC-risico

Regelmatige, langdurige inname van aspirine correleert met een dosisgebonden daling van het risico op hepatocellulair carcinoom. De daling manifesteert zich na een inname van vijf jaar of langer. Soortgelijke correlaties werden niet teruggevonden met andere NSAID's.

Mentale gezondheid bij vrouwen die borstkanker hebben overleefd

Mentale gezondheid bij vrouwen die borstkanker hebben overleefd

Volgens een systematisch literatuuroverzicht wijzen de meeste studies op een hoger risico op angst, depressie, neurocognitieve disfunctie en andere psychische problemen bij vrouwen die borstkanker hebben overleefd.

Borstkankercellen omzetten in onschadelijk vetweefsel

Borstkankercellen omzetten in onschadelijk vetweefsel

Zwitserse vorsers zijn er bij muizen in geslaagd om invasieve borstkankercellen om te zetten in adipocyten, onschadelijke vetcellen dus. Door die "transdifferentiatie" werd de metastasering stilgelegd. Een veelbelovend spoor...

Jongens vaccineren tegen hpv is kosteneffectief, zegt KCE

Jongens vaccineren tegen hpv is kosteneffectief, zegt KCE

Het Kenniscentrum bracht de medische en economische impact van een uitbreiding van de hpv-vaccinatie naar jongens in kaart. Die zou kosteneffectief zijn, ongeacht het vaccin dat wordt gebruikt, luidt de conclusie. Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap hebben intussen al beslist om vanaf september 2019 de vaccinatie uit te breiden naar jongens.

Het zelfmoordrisico stijgt bij kanker

Het zelfmoordrisico stijgt bij kanker

Onlangs werden twee studies gepubliceerd over kanker en zelfmoord. De eerste (1) concludeert dat kanker het zelfmoordrisico verviervoudigt en volgens de tweede (2) is het zelfmoordrisico 2,5-maal hoger na een diagnose van kanker dan in de algemene bevolking.

Pathologen aan de slag met second opinion

Pathologen aan de slag met second opinion

"Ons vakgebied heeft zich de jongste decennia aanzienlijk ontwikkeld, vooral op het vlak van subtypering van zeldzame tumoren. Regionale laboratoria moeten ook op diagnostisch vlak meer samenwerken om deze evolutie naar subspecialisering te kunnen blijven volgen." Aan het woord de pathologen Kristof Cokelaere en Bart Lelie.

Platinumresistent NSCLC: avelumab niet beter, maar wel veiliger dan docetaxel

Platinumresistent NSCLC: avelumab niet beter, maar wel veiliger dan docetaxel

In deze multicentrische (173 centra in 31 landen), open label gerandomiseerde fase 3-studie werden 792 patiënten met stadium IIIB of IV, na platinumtoediening recidiverend niet-kleincellig longcarcinoom, gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met avelumab (10 mg/kg om de twee weken) ofwel docetaxel (75 mg/m2 om de drie weken). 264 deelnemers in de avelumabgroep (n = 396) en 265 in de docetaxelgroep (n = 396) hadden PD-L1-positieve tumoren.

Synergetische effecten van radiotherapie en immunotherapie bij NSCLC

Synergetische effecten van radiotherapie en immunotherapie bij NSCLC

In een verkennende studie bij patiënten met een gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die niet hadden gereageerd op een eerstelijnstherapie, kon met een combinatie van radiotherapie en de CTLA-4-antagonist ipilimumab een objectieve respons worden verkregen bij 18% van de patiënten en kon de tumor worden gestabiliseerd bij 31% van de patiënten.

Chronische ziekten bij overlevenden van kinderkanker

Chronische ziekten bij overlevenden van kinderkanker

De incidentie van chronische graad 3- tot graad 5-aandoeningen is gedaald van 33,2% in de periode 1970-1979 tot 29,3% in de periode 1980-1989 en 27,5% in de periode 1990-1999.In de loop van de jaren is vooral de incidentie van de volgende ziekten gedaald: endocriene aandoeningen, tweede kanker, spier- en botaandoeningen en maag-darmproblemen.

Cardiovasculaire toxiciteit van behandeling met checkpointremmers

Cardiovasculaire toxiciteit van behandeling met checkpointremmers

Volgens een farmacovigilantiestudie kunnen checkpointremmers ernstige en invaliderende inflammatoire cardiovasculaire bijwerkingen veroorzaken, waar je rekening mee moet houden bij de behandeling van patiënten en in klinische studies.

Complete pathologische respons en prognose van borstkanker

Complete pathologische respons en prognose van borstkanker

Volgens een meta-analyse van de gegevens van 52 klinische studies correleert een complete pathologische respons na neoadjuvante chemotherapie met een significant lager risico op recidief en een hogere totale overleving bij patiënten met borstkanker.

Follow-up na tien jaar bij borstkanker in een vroeg stadium

Follow-up na tien jaar bij borstkanker in een vroeg stadium

In de AMAROS-studie, een gerandomiseerde fase III-studie, waren de incidentie van recidief en de overleving na tien jaar bij vrouwen met een borstkanker in een vroeg stadium met een positieve schildwachtklierbiopsie vergelijkbaar na radiotherapie van de oksel en chirurgische okselklieruitruiming.