...

CSCC is een vaak voorkomende huidkanker, maar slechts een klein deel van de CSCC-patiënten evolueert naar een gevorderd stadium. Dit gevorderd stadium (aCSCC) omvat zowel patiënten met gemetastaseerd als lokaal gevorderd CSCC. Gezien het feit dat aCSCC vooral voorkomt op zichtbare lichaamsdelen die blootgesteld zijn aan de zon (vooral hoofd en nek), heeft aCSCC een negatieve impact op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit van de patiënt, met name op vlak van fysieke en psychische gezondheid alsook sociale contacten. Chirurgie is de voornaamste initiële behandeling voor de vroege stadia van CSCC. Bestraling kan een optie zijn voor niet-reseceerbare ziekte of als de patiënt een operatie weigert. Het genezingspercentage na chirurgie is over het algemeen hoog (> 90%). Toch recidiveert een minderheid van de patiënten met CSCC en evolueren ze naar een stadium van aCSCC waar vaak geen curatieve behandeling meer mogelijk is. aCSCC-patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie hebben een slechte klinische prognose en een hoog sterftecijfer. Bij deze patiënten is er een grote behoefte aan verbetering in ziektebestrijding. aCSCC is in België dan ook officieel erkend als een indicatie met een hoge onbeantwoorde medische nood en kreeg van het Riziv een prioriteitsindicator van 8.00 (op een schaal van 4.16-11.34). Voor patiënten met aCSCC waarvoor geen curatieve therapie mogelijk is, bestond er in het verleden geen standaardbehandeling en geen goedgekeurde therapie. Libtayo® (cemiplimab) van Sanofi Genzyme is de eerste PD-1-inhibitor die werd goedgekeurd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met aCSCC die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of radiotherapie. Het actief bestanddeel van cemiplimab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam bestaande uit IgG4, dat zich bindt aan PD-1 en zijn interactie met PD-L1 en PD-L2 blokkeert. Binding van PD-1 aan zijn liganden (PD-L1 en PD-L2) die te vinden zijn op tumorcellen en/of andere cellen in de micro-omgeving van de tumor, resulteert in remming van T-celproliferatie, uitscheiding van cytokinen en cytotoxische activiteit. Cemiplimab maakt T-cel-antitumorresponsen mogelijk, via blokkering van PD-1. Op deze manier wordt de interactie PD-1/PD-L1- en PD-1/PD-L2 onmogelijk gemaakt. De aanbevolen dosis cemiplimab bedraagt 350 mg, elke drie weken, toegediend als intraveneus infuus gedurende 30 minuten. Dit vast doseringsschema is gebruiksvriendelijker dan de eerdere gewichtsgebaseerde vorm die om de twee weken toegediend werd. Dit gebruiksgemak komt de patiënt ten goede omwille van minder verplaatsingen naar het ziekenhuis en is ook makkelijker voor de arts bij het voorbereiden van de medicatie. De werkzaamheid en veiligheid van cemiplimab in patiënten werd aangetoond in twee prospectieve klinische studies: · Een open-label, multicenter fase 1-studie (R2810-ONC-1423; NCT02383212) in 397 patiënten met gevorderde solide tumoren, waaronder 26 patiënten met aCSCC die geen kandidaat meer waren voor chirurgie. · Een open-label, multicenter fase 2-studie die 193 aCSCC-patiënten includeerde die geen kandidaat meer waren voor curatieve chirurgie of radiotherapie op het moment van de data cut-off (1). Cemiplimab leidt tot een snelle, diepe en duurzame klinisch significante tumorrespons en levert een overlevingsvoordeel op. De objectieve tumorrespons was 44%, waarbij 11,4% van de patiënten een volledige respons hadden en 32,6% een gedeeltelijke respons. De ziektecontrole bedroeg 72%. De mediane responsduur was nog niet bereikt, en 89,3% van de patiënten had een respons van minstens acht maanden. Bij 80% van de patiënten die reageerden op cemiplimab verkleinde hun tumor met minstens 50%. De mediane progressievrije overleving en algehele overleving werden nog niet bereikt. De veiligheid van cemiplimab is geëvalueerd bij 591 patiënten met gevorderde solide maligniteiten, waaronder 219 patiënten met aCSCC in twee klinische studies. Het veiligheidsprofiel stemt overeen met dat van de andere immuuncheckpointremmers. Cemiplimab zorgt voor een statistisch en klinisch significante daling van de pijn van aCSCC-patiënten en een verbetering of stabilisatie van de levenskwaliteit. De hoge onbeantwoorde medische nood voor aCSCC-patiënten waarvoor cemiplimab als eerste geregistreerd geneesmiddel met bewezen significante werkzaamheid een antwoord biedt, wordt tot slot bevestigd door het aantal patiënten dat reeds geïncludeerd is in het lokale medische noodprogramma. 1. Migden RM et al. Lancet Oncology, 2020